Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
93
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Nustatymai negali bûti atlikti [A Rec. Mode 
1-4] (Árašymo režimas) meniu.
Paspausdami keturkryptá selektoriø 
3, 
atvaizduokite [A Rec. Mode 1] (Árašymo 
režimas) meniu.
Árašymo režimo meniu nustatymo punktai
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
A1
Custom Image 
(Vartotojo vaizdas) 
Prieš nufotografuodami vaizd¹, 
užbaikite vaizdo stiliaus 
formavim¹, kaip antai, 
spalvas ir kontrast¹.
File Format (Failo 
formatas) 
Naudojamas nustatyti failo 
format¹.
JPEG Recorded Pixels 
(JPEG raiška) 
Naudojamas pasirinkti árašomø 
vaizdø raišk¹, fotografuojant 
vaizdus JPEG formatu.
JPEG Quality (JPEG 
kokybë) 
Nustatykite vaizdo kokybæ 
vaizdams išsaugotiems 
JPEG formatu.
AF Mode (AF 
režimas) 
Išrenkamas automatinio 
fokusavimo režimas.
AE Metering (AE 
matavimas) 
Išrenkamos vaizdo dalys ekrane, 
kurios naudojamos išmatuoti 
šviesum¹ ir apibrëžti ekspozicij¹.
Select AF Point (Išrinkti 
AF tašk¹) 
Išrenkama vaizdo dalis vaizdo 
ieškiklyje, kuri¹ pageidaujate 
sufokusuoti.
K-r_OPM_LIT.book  Page 93  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM