Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
94
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
A2
Cross Processing 
(Kryžminis 
apdorojimas) 
Keièia atspalvius ir kontrast¹, 
ávykdydamas skaitmeniná 
kryžminá apdirbim¹.
Digital Filter 
(Skaitmeninis filtras) 
Fotografuojant vaizdus yra 
taikomas filtro efektas.
HDR Capture (HDR 
Fotografavimas) 
Leidžia fiksuoti vaizdus dideliu 
dinaminiu diapazonu.
Multi-exposure 
(Daugkartinë 
ekspozicija)
Jûs galite sukurti sudëtiná 
paveiksl¹, fotografuodami 
kelis kadrus.
Interval Shooting 
(Fotografavimas 
nustatytais intervalais)
Vaizdai yra fotografuojami 
nustatytu intervalu nustatyt¹ laik¹. 
High-ISO NR (Aukštas 
ISO NR)
Nustatoma, ar naudoti Noise 
Reduction (triukšmo mažinim¹) 
kai aukštas ISO jautrumas.
Slow Shutter Speed NR 
(Lëtas užrakto greitis 
NR)
Nustatoma, ar pasinaudoti 
triukšmø sumažinimo funkcija, 
fotografuojant vaizdus, kai 
nustatytas didelis išlaikymas.
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
K-r_OPM_LIT.book  Page 94  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM