Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
95
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
*1 Gali bûti nustatyta, naudojantis valdymo skydeliu.
A3
Movie (Judami vaizdai) Nustato filmavimo nustatymus
179 psl.
Live View (Tiesioginë 
peržiûra)
Leidžia pasirinkti Live View 
peržiûros nustatymus
Instant Review 
(Greita peržiûra)
Leidžia pasirinkti greitos 
peržiûros nustatymus.
D-Range Setting 
(D-Diapazono 
nsutatymas) 
Išpleèia dinaminio diapozono rib¹ 
ir neleidžia pasikartoti šviesiems 
ir amsiems tonams.
Lens Correction 
(Objektyvo korekcija) 
Leidžia koreguoti iškraipymus ir 
chromatines oberacijas.
A4
Color Space (Spalvø 
paletë)
Nustatomas naudojamas spalvø 
paletës režimas.
RAW File Format 
(RAW failo formatas)
Išrinkite failo format¹, norint 
išsaugoti vaizdus, kurie yra 
saugomi RAW formatu. 
Green Button 
(Green mygtukas)
Priskiria funkcijas, kurios glai bûti 
iššauktos | mygtuko paspaudimu.
AF/AE-L Button 
(AF/AE-L Mygtukas)
Priskiria funkcijas, kurios glai bûti 
iššauktos 
=/L mygtuko 
paspaudimu. 
Memory (Atmintis)
Nustatoma, išjungus fotoaparato 
maitinim¹, nuostatos bus 
išsaugomos atmintyje.
Shake Reduction 
(Sujudëjimo 
sumažinimas) 
Nustatoma sujudëjimo sumažinimo 
funkcija. 
Input Focal Length 
(Židinio nuotolio ávestis)
Nustatomas židinio nuotolis, kai yra 
naudojamas objektyvas, kuriame 
nëra informacijos apie židinio 
nuotolá.
155 psl.
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
K-r_OPM_LIT.book  Page 95  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM