Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
96
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Nustatykite [A Custom Setting 1-4] (Vartotojo nuostata) meniu, 
kad galëtumëte pilnai pasinaudoti šio SLR fotoaparato funkcijomis
Vartotojo nustatymo meniu Nustatymai
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
A1
1. EV Steps (EV 
Žingsniai)
Nustatomi ekspozicijos reguliavimo 
žingsniai.
2. Sensitivity Steps 
(Jautrumo 
žingsniai)
Nustatomi ISO jautrumo reguliavimo 
žingsniai.
3. Expanded 
Sensitivity 
(Išplëstas 
jautrumas)
Pleèia žemesnes ir viršutines jautrumo 
ribas.
108 psl.
4. Meter Operating 
Time (Matavimo 
veikimo trukmë)
Naudojamas nustatyti ekspozicijos 
matavimo trukmæ.
5. AE-L with AF 
Locked (AE-L su AF 
fiksavimu)
Nustatoma, ar fiksuoti ekspozicijos 
reikšmæ, kai fokusas yra užfiksuotas.
145 psl.
6. Link AE to AF 
Point (AE ir AF 
taško s¹saja)
Naudojamas nustatyti, 
ar daugiasegmentinio apšviestumo 
matavimo metu susieti ekspozicijos 
reikšmæ ir AF tašk¹ fokusavimo zonoje.
126 psl.
7. Auto Bracketing 
Order (Automatinio 
gretinimo tvarka)
Nustato Exposure Bracketing 
fotografavim¹.
K-r_OPM_LIT.book  Page 96  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM