Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
97
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
A2
8. Superimpose AF 
Area (AF zonos 
perdengimas)
Nustatoma, ar atvaizduoti vaizdo 
ieškiklyje AF tašk¹.
9. AF.S Setting 
(AF.S nuostata) 
Nustatoma judesio prioritetas kai 
režimas nustatytas l ir paleidimo 
mygtukas yra pilnai paspaustas.
10. AF.C Setting 
(AF.C nuostata)
Nustatoma judesio prioritetas 
nepertraukiamam fotografavimui 
kai
= režimas nustatytas k.
11.AF Assist Light 
(AF pagalbinë 
lemputë)
Nustatoma kada naudoti AF švies¹, 
kai fokusuojama tamsoje.
12. WB When 
Using Flash (WB 
kai naudojama 
blykstë)
Nustatomas baltos spalvos balansas 
naudojant bykstæ.
13. AWB in 
Tungsten Light 
(Automatinis baltos 
spalvos balansas 
kaitrines lemputes 
šviesoje)
Nustatoma, ar palikti, ar reguliuoti 
kaitrinës lempos švies¹, kai baltos 
spalvos balansas nustatytas F 
(Auto White Balance).
14. AF in Remote 
Control (AF 
nuotolinio valdymo 
režimu)
Nustatoma, ar naudotis 
autofokusavimo režimu fotografuojant 
nuotolinio valdymo režimu.
161 psl.
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
K-r_OPM_LIT.book  Page 97  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM