Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
98
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
A3
15. Remote Control 
in Bulb (Nuotolinio 
pultelio valdymas 
Bulb režime)
Nustatoma distancinio pultelio 
valdymas, kai naudojame distanciná 
su nustatytu išlaikymu h.
125 psl.
16. Release While 
Charging (Paleisti 
ákrovos metu)
Yra nustatoma, ar paleisti užrakto 
mechanizm¹, kol vyksta vidinës 
blykstës ákrovos procesas.
17. Flash in 
Wireless Mode 
(Blykstë bevielës 
blykstës režimu)
Nustato vidinës blykstës iškrovos 
metod¹ bevieliu režimu.
18. Saving Rotation 
Info (Pasukimo 
informacijos 
išsaugojimas)
Nustatoma, ar fotografavimo režimu 
išsaugoti pasukimo informacija.
19. Save Menu 
Location 
(Išsaugojimo 
meniu vieta)
Nustatoma paskutinio meniu ekranas 
ir rodomas ekrane vël kai 
mygtukas paspaudžiamas.
20. Catch-in Focus 
(Pagaunamas 
fokusas)
Kai [AF Mode] (AF režimas) punktui yra 
priskirta [On] (Ájungta) nuostata, jeigu 
AF režimui yra išrinkta f ar l 
ir vienas iš nurodytø objektyvo tipø yra 
pritvirtintas prie fotoaparato, tai yra 
galimas fotografavimas pagaunamo 
fokuso režimu ir fotoaparato užraktas 
pasileis automatiškai, kai subjektas 
bus sufokusuotas.
148 psl.
21. AF Fine 
Adjustment 
(AF detalus 
reguliavimas) 
Nustatyti AF fokusavimo tašk¹.
A4
22. Using Aperture 
Ring (Naudojantis 
diafragmos žiedu)
Nustato, ar leisti užrakto išleidim¹ 
kai objektyvo diafragmos žiedas yra 
nustatytas á padëtá, išskyrus s.
Reset Custom 
Functions 
(Vartotojo funkcijos 
atstatymas)
Visiems parametrams [A Custom 
Setting 1-4] (Vartotojo nuostata) meniu 
lange yra gr¹žinamos gamyklinës 
nuostatos.
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
K-r_OPM_LIT.book  Page 98  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM