Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
10  
VQT4Q07 (CZ)
Režim blesku
Režim blesku volte podle fotografovaného objektu a okolních 
podmínek.
1  Stiskněte tlačítko [MODE] (režim) ().
2
  Režim vyberte otáčením voliče.
 •  
Pokud vyberete [MANUAL] (manuální) nebo [FP MANUAL] (manuální 
FP) režim, pomocí tlačítka [MODE] (▲) můžete nastavit směrné číslo. 
Dalším stisknutím [MODE] (▲) se vrátíte zpět.
3  Stiskněte tlačítko [OK].
Displej ovládacího 
panelu
Ovládání
[
 TTL AUTO]
Intenzita světla blesku se bude automaticky řídit nastave-
ním fotoaparátu. Blesk se přizpůsobí velikosti jasu vy-
hodnocené objektivem. Tento režim se nejčastěji používá 
s fotoaparátem, který disponuje komunikační funkcí.
[
 AUTO]
Bliká:
Mimo pracovní 
rozsah blesku
Blesk se přizpůsobí velikosti jasu vyhodnocené vlastním 
snímačem. Jestliže má fotoaparát komunikační funkci, 
pak se tento režim může použít, jen když je tzv. AUTO 
kompatibilní.
[
 MANUAL] V tomto režimu se intenzita záblesku řídí nastavením 
směrného čísla. Blesk zobrazí optimální rozsah, který se 
vypočítává ze směrného čísla a nastavení fotoaparátu.
[
 RC]
Bezdrátové ovládání bude k dispozici ve spojení s digitál-
ními fotoaparáty Panasonic, které podporují Wi-Fi režim. 
(strana 12)
[
 FP TTL AUTO] Odpálení FP. Tento režim umožňuje fotografovat s bles-
kem i při časech závěrky kratších, než je synchronizační 
rychlost fotoaparátu.
   Maximální výkon se redukuje, což představuje menší 
pracovní rozsah blesku. Pracovní rozsah blesku se 
rovněž snižuje úměrně rychlosti závěrky.
[FP TTL AUTO]: Úroveň blesku se nastavuje automaticky.
[FP MANUAL]: Blesk se odpaluje podle zvoleného směr-
ného čísla. Blesk zobrazí optimální rozsah, který se vypo-
čítává ze směrného čísla a nastavení fotoaparátu.
[
 FP MANUAL]