Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
   
(CZ) VQT4Q07
  11
Displej ovládacího 
panelu
Ovládání
[
 SL AUTO] Blesk se bude odpalovat na dálku synchronně 
s libovolným bleskem odpáleným jinými jednotkami.
[SL AUTO]: Úroveň blesku se nastavuje automaticky.
[SL MANUAL]: Blesk se odpaluje podle zvoleného 
směrného čísla.
[
 SL MANUAL]
Funkce tlačítek
Tlačítko
Funkce
Použití
[
]
Úprava úrovně záblesku 
až o ±5 EV.
Tato hodnota se kombinuje 
s úpravou kompenzace 
blesku pomocí fotoaparátu.
1   Stiskněte [
] (◄) nebo 
[ZOOM] (▼).
2   Otáčením voliče vyberte hodnotu 
a pak stiskněte tlačítko [OK].
[ZOOM]
Manuální úprava úhlu 
osvícení. 
Na displeji se zobrazí [M].
[
]
Manuální zapnutí nebo 
vypnutí LED osvětlení.
1   Před fotografováním nastavte 
LED osvětlení na [M].
 
„Další nastavení“ (strana 13)
2   Stisknutím [
] (►) zapněte 
LED osvětlení. Dalším stisknutím 
[
] (►) LED osvětlení vypněte. 
Chcete-li zobrazit nastavení jasu 
LED osvětlení, stiskněte a asi 
2 sekundy držte stisknuté 
[
] (►), když LED světlo svítí.
   Když necháte LED osvětlení 
delší dobu rozsvícené, baterie se 
mohou zahřívat, ale to je normál-
ní jev.
[TEST/
CHARGE]
Potřebujete-li odpálit zkušební záblesk, stiskněte tlačítko 
[TEST/CHARGE] (test/nabíjení), pokud svítí indikátor 
[TEST/CHARGE].
[BACK 
LIGHT]
Asi na 15 sekund se rozsvítí podsvícení displeje.