Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
12  
VQT4Q07 (CZ)
Nastavení bezdrátového blesku
Bezdrátové ovládání bude k dispozici ve spojení s digitálními fotoaparáty 
Panasonic, které podporují Wi-Fi režim. O ovládání digitálního fotoaparátu při 
fotografování s bezdrátově řízeným bleskem se dočtete v návodu k obsluze 
fotoaparátu.
1  Fotoaparát přepněte do Wi-Fi režimu.
2
  Blesk přepněte do režimu [RC].
 
„Režim blesku“ (strana 10)
 •  
Jestliže bude vybraný režim [RC], budete moci tlačítkem [MODE] (▲) na-
stavit požadovaný kanál. Dalším stisknutím [MODE] (▲) se vrátíte zpět.
3  Na blesku nastavte kanál a skupinu.
 
„Další nastavení“ (strana 13)
CH
Channel (kanál)
Na fotoaparátu i na blesku nastavte stejný kanál.
Group (skupina)
Fotoaparát může upravit nastavení blesku samostatně 
až pro 3 skupiny; vyberte skupinu, do které blesk patří.
Režim odpálení, nastavení blesku a manuální nastavení blesku lze jednotlivým 
skupinám upravit prostřednictvím fotoaparátu.
Umístění bezdrátového blesku
Vzhledem k tomu, že komunikace proběhne emisí záblesku z fotoaparátu, roz-
sah umístění blesku se pro jednotlivé fotoaparáty může lišit. Informace o rozsa-
hu rozmístění blesků najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.
1  Nasaďte stojánek dodaný s bleskem.
 •  
Aretační páčku posuňte na opačnou stranu od sym-
bolu [LOCK ►] (1) a blesk nasaďte na stojánek tak, 
abyste zaznamenali jeho zaklapnutí (2).
 •  
Aretační páčku posuňte do polohy [LOCK ►], aby 
se na stojánku zajistil.
 •  
Až budete chtít blesk ze stojánku sundat, posuňte aretační páčku na 
opačnou stranu od šipky [LOCK►] a vysuňte jej ze sáněk.
2  Blesk postavte bezdrátovým snímačem
  (A) proti fotoaparátu.
Po umístění blesku odpalte zkušební záblesk.
   Doporučujeme používat jednu skupinu tvořenou nejvýše 
třemi na dálku řízenými blesky.
   Blesk se někdy nemusí odpálit kvůli nevhodnému úhlu 
nebo vzdálenosti mezi fotoaparátem a objektem.