Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
14  
VQT4Q07 (CZ)
Volba
Popis
MODE (režim blesku)
strana 10
 (úprava intenzity blesku) strana 11
ZOOM (úhel osvětlení)
strana 11
 (LED osvětlení)
Vyberte, jestli má LED světlo svítit automaticky 
nebo manuálně.
[A]:  Bude svítit automaticky podle potřeby.
[M]:   Bude svítit jen po stisknutí tlačítka LED 
osvětlení.
None (nic): Nebude svítit vůbec.
GN (směrné číslo)
Upravuje úroveň blesku.
ISO sensitivity (citlivost ISO) Upravuje citlivost ISO.
Group (skupina)
Vyberte skupinu pro [RC] (dálkový) režim. 
(strana 12)
Aperture (clona)
Upravuje clonu.
Channel (kanál)
Vyberte kanál pro [RC] (dálkový) režim. 
(strana 12)
Uživatelské nastavení
Přizpůsobte si nastavení tak, aby byla obsluha co nejjednodušší.
1  Stiskněte a nejméně 2 sekundy podržte tlačítko [OK].
 Blesk 
přejde do režimu uživatelského nastavení.
2  Pomocí /▼ zvýrazněte položky.
3
  Otáčením voliče upravte nastavení zvýrazněné položky.
4
   Stisknutím a přidržením tlačítka [OK] nejméně 2 sekundy 
ukončete nastavení.
Ovládací panel
Volba
Popis
AF assist lamp 
(pomocné 
světlo AF)
[A]: Ovládáno fotoaparátem.
[OFF] (vypnuto): Nebude svítit vůbec.
LED Brightness 
(jas LED)
[1/1] až [1/16]: Upravuje jas LED.
Slave fl ash 
(závislý blesk)
[ON] (zapnuto): Displej ovládání blesku 
zobrazí závislý režim.
[OFF] (vypnuto): Displej ovládání blesku 
závislý režim nezobrazí.
Kabel blesku
[ON] (zapnuto): Kabel blesku se nepou-
žívá.
[OFF] (vypnuto): Kabel blesku se používá.
Zoom display 
(zobrazení 
zoomu)
[
]: Zobrazení hodnot pro objektivy 
FOUR THIRDS.
None (nic): Budou se zobrazovat hodnoty 
přepočtené na 35 mm fi lm.