Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
   
(CZ) VQT4Q07
  15
Ovládací panel
Volba
Popis
Jednotky 
vzdálenosti
[m]: Vzdálenosti se zobrazují v metrech.
[ft]: Vzdálenosti se zobrazují ve stopách.
Detekce 
širokoúhlého 
panelu
[ON] (zapnuto): Blesk bude zjišťovat polohu 
panelu.
Úhel osvícení se upraví automaticky.
[OFF] (vypnuto): Blesk nebude zjišťovat 
polohu panelu.
Zobrazení 
směrného čísla
[ON] (zapnuto): Výkon blesku se zobrazí 
v podobě směrného čísla.
[OFF] (vypnuto): Výkon blesku se zobrazí 
jako relativní hodnota.
Automatické 
snímání světla
[ON] (zapnuto): Citlivost ISO a clona se 
upraví podle fotoaparátu.
[OFF] (vypnuto): Citlivost ISO a clonu blesku 
lze upravit pomocí voliče.
   Toto lze použít jen s digitálním fotoapará-
tem, který disponuje komunikační funkcí. 
(Jen když je režim blesku nastavený na 
[AUTO] nebo [SL AUTO].)
Automatické 
zobrazení ISO
[25] až [3200]: Citlivost ISO se bude 
zobrazovat, když bude vybraný režim 
blesku [AUTO] a použitý fotoaparát neumí 
s bleskem komunikovat.
 
Vrácení uživatelského nastavení na výchozí hodnoty
Podržte současně stisknutá tlačítka [OK] a [BACK LIGHT] déle než 
2 sekundy
Když se obnoví výchozí nastavení, displej ovládacího panelu blikne.
Zobrazení jednotek vzdálenosti se na výchozí hodnotu nevrací.
Fotoaparát bez komunikačních funkcí
 
AUTO (automaticky)
Nastavte clonu a citlivost ISO na hodnoty zvolené fotoaparátem.
1  Blesk přepněte do režimu [AUTO].
 
„Režim blesku“ (strana 10)
 •  
Jestliže bude vybraný režim [AUTO], budete moci 
tlačítkem [MODE] (▲) nastavit požadovanou veli-
kost clony. Dalším stisknutím [MODE] (▲) se vrátíte zpět.
2  Sjednoťte pozici zoomu s ohniskovou vzdáleností objektivu.
 
„[ZOOM]“ (strana 11)
3  Upravte clonu a citlivost ISO.
 
„Další nastavení“ (strana 13)
Budou-li zvolené hodnoty mimo pracovní rozsah blesku, údaje [ISO] a [F] 
budou na displeji blikat. Indikátor [AUTO CHECK] bude po stisknutí závěrky asi 
5 sekund blikat na znamení, že se blesk úspěšně odpálil.