Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
   
(CZ) VQT4Q07
  3
DŮLEŽITÉ 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání fotografi ckého vybavení vždy dodržujte 
základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:
    
Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny 
a snažte se jim porozumět.
   
Pokud se bude jakékoli zařízení používat za 
přítomnosti dětí, je nutné zajistit nepřetržitý dozor. 
Používaná zařízení nenechávejte bez dozoru.
   
Při práci je třeba zachovávat opatrnost, protože kon-
takt s horkými součástkami může přivodit popáleniny.
   
Jestliže je zařízení poškozené, např. pádem, 
nepoužívejte jej, dokud jej nezkontroluje kvalifi kovaný 
servisní technik.
   
Než zařízení odložíte, nechte jej zcela vychladnout.
   
Zařízení se nesmí ponořit do vody nebo jiné kapaliny, 
jinak hrozí úraz elektrickým proudem.
   
Abyste se nevystavili riziku úrazu elektrickým proudem, 
zařízení nerozebírejte. O případný servisní zásah či 
opravu požádejte technika s potřebnou kvalifi kací. 
Použití zařízení po předchozím neodborném sestavení 
představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
   
Použití jiného příslušenství, než doporučuje výrobce, 
zakládá riziko požáru, úrazu elektrickým proudem 
nebo jiného poranění osob.
TYTO POKYNY SI 
USCHOVEJTE
ČESKY