Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
4  
VQT4Q07 (CZ)
 
O bateriích
UPOZORNĚNÍ
•  
 Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii 
nahrazujte pouze shodným typem, jaký doporučuje výrobce.
•  
 Před likvidací baterií se u místních úřadů nebo v prodejně informuj-
te o správném způsobu likvidace.
•  
Baterie nezahřívejte a nevystavujte otevřenému ohni.
•  
 Nenechávejte baterii (baterie) dlouho na přímém slunci v automobilu 
s uzavřenými dveřmi a okny.
•  
Budete-li používat nabíjecí baterie, potom doporučujeme použít výrob-
ky fi rmy Panasonic.
NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY SE TÝKAJÍ POUZE POUŽITÍ V USA
Prohlášení FCC:
Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s mezními limity pro 
digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC.
Uvedené limity byly stanoveny tak, aby poskytovaly odpovídající ochra-
nu proti nežádoucímu rušení, je-li zařízení používáno v obytném pro-
středí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii v pásmu 
rádiových frekvencí, a pokud není instalováno a používáno podle návo-
du k obsluze, může rušit rádiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že se 
rušení v určitých instalacích neprojeví. Jestliže zařízení skutečně ruší 
příjem rozhlasu nebo televize, což lze jednoduše ověřit jeho zapnutím 
a vypnutím, doporučujeme uživateli vyzkoušet a použít jedno nebo 
několik následujících opatření:
   Pootočit nebo přemístit anténu rušeného přijímače.
   Používat přístroj ve větší vzdálenosti od přijímače.
   K napájení přístroje použít jiný elektrický okruh, než ze kterého je 
napájený přijímač.
   Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádio/TV technika.
Provedení jakýchkoliv neschválených změn či modifi kací tohoto zaříze-
ní uživatele zbavuje oprávnění je používat.
Toto zařízení vyhovuje článku 15 Pravidel FCC. Při provozu zařízení 
musí být splněny tyto dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí být zdro-
jem rušení, a (2) toto zařízení musí být schopné přijímat jakékoliv ruše-
ní, i kdyby způsobovalo jeho nesprávnou činnost.
Odpovědná osoba:
Panasonic Corporation of North America
One Panasonic Way
Secaucus, NJ 07094
Podpora:
Panasonic Consumer Marketing Company of North America
Telefon: 1-800-211-PANA (7262)