Panasonic DMW-FL360L Operating Guide (cs)

Download
   
(CZ) VQT4Q07
  5
-Co znamená tento symbol-
Informace o likvidaci pro uživatele elektrických spotřebičů a elek-
tronických zařízení (v domácnosti)
Tento symbol uvedený na výrobcích nebo v dopro-
vodné dokumentaci znamená, že použitý elektrický 
spotřebič nebo elektronické zařízení nepatří do 
všeobecného domovního odpadu.
Zařízení byste měli odevzdat na sběrném místě 
určeném k recyklaci elektronických výrobků a za-
řízení. Převzetí k recyklaci nepodléhá žádným 
poplatkům. Případně můžete v některých zemích 
vrátit takový výrobek místnímu prodejci při nákupu 
nového spotřebiče.
Řádnou likvidací tohoto výrobku pomůžete šetřit 
hodnotné zdroje a předcházet potenciálním nega-
tivním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, 
ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného 
nakládání s odpadem. Podrobné informace o nej-
bližším sběrném místě vám podá váš místní úřad.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu může být v souladu s plat-
nou právní úpravou udělena pokuta.
Pro komerční uživatele v Evropské unii
Budete-li chtít provést likvidaci elektrického nebo elektronického za-
řízení, obraťte se prosím na prodejce, který vám poskytne všechny 
potřebné informace.
Informace o likvidaci pro země mimo Evropskou unii
Tento symbol platí pouze v Evropské unii.
Budete-li chtít provést likvidaci tohoto výrobku, obraťte se laskavě na 
místní úřady nebo na prodejce a požádejte o informaci, jak zařízení 
správně zlikvidovat.