Panasonic DMC-XS1EP Operating Guide (sl)

Download
[
s
lovenščina
     Hitri vodni
k
Digitalni foto aparat
Model  
DMC-XS1
DMC-FS50
Prosimo, da v celoti preberete pri-
ročnik za uporabo in si ga shranite 
za kasneje.
Modelska oznaka “EB” pomeni Velika Britanija.
Bolj natančen priročnik za uporabo najdete na 
priloženem CD-romu in sicer v PDF formatu. Na-
mestite ga na svoj računalnik in ga nato uporabite.
DMC-XS1
DMC-FS50
Internet: http://www.panasonic-europe.com
EU
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net 
Ustreza direktivi 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre 
Panasonic Marketing Europe GmbH Wins-
bergring 15, 22525 Hamburg, Germany
 Panasonic Corporation 2013
Informa
c
ija za uporabnike o odstranjevanju starega 
apar
ta in baterij
Simbol se naha
ja na izdelku, embalaži, pakiranju in na 
prilo
ženi opremi. Pomeni pa, da se ta aparat ali baterij 
ne sme
jo zavreči med kuhinjske odpadke ampak v 
zato namenjene zabojnike oziroma zbirna  mesta.
Za pravilno odstranjevanje izdelka ali baterij jih le-te 
prosimo odnesite na predpisano 
zbirno mesto, kjer se 
i
zvaja recikliranje odpadkov, v skladu z EU za-
konodajo in predpisi direktiv 2002/96/EC in 2006/66/ 
EC. 
S pravilno odstranitvi
jo tega aparata in baterij boste 
varovali o
kolje in naravo, varovali naše zdravje, 
prepre
čili boste negativni vpliv na naše okolje in nas 
same.
Več o zbiranju ali recikliranju starih odsluženih apar-
atov ali bateri
j najdete v vašem okolju, na zbirnem 
mestu v va
ši bližini ali na prodajnem mestu, kjer ste 
i
zdelek kupili.
Za nepravilno odstranjevanje starega in iztrošenega 
i
zdelka obstaja nevarnost kazni zaradi kršenja za-
konov.
Za
 poslovne uporabnike v EU
Za odstranjevanje izrabljene opreme v skladu z zakoni 
po
kličite vašega dobavitelja.
O
 simbolu baterij: 
Uporabl
ja se ga lahko skupaj s kombinacijo 
simbolov 
za kemične snovi. V tem primeru 
upo
števajte nasvete za odstranjevanje kemičnih 
snovi.
Cd
Spoš
tovani,
Zahvaljujemo se Vam za zaupanje in nakup našega izdelka. Prosimo, da pazljivo preberete 
prilo
ženi priročnik za uporabo in si ga shranite za kasneje. Prosimo vas, da upoštevate 
de
jstvo, da nekatere slike prikazane v tem priročniku ali meniji v tem priročniku ne bodo 
povsem ena
ki tistim pri vašemu aparatu, kar je posledica dejstva, da je priročnik narejen za 
ve
č modelov za več različnih držav.
Upoš
tevajte zakone in varstvo osebnih podatkov.
• 
Sneman
je predposnetih vsebin ali avtorsko zaščitenih vsebin ni dovoljeno brez predhod-
nega soglas
ja avtorja. Ravno tako v nekaterih državah ni dovoljeno snemati osebe brez 
n
jihovega soglasja.Upoštevajte lokalno zakonodajo, kjer snemate.
∫ Ide
ntifikacijska oznaka
∫ O
 baterijskem vložku
• 
Ne mečite v ogenj ali spravite priključkov v kratek stik.
Ne puščajte baterije na neposrednem soncu ali blizu grelnih teles, ker lahko pride do 
e
ksplozije oziroma poškodb
.
∫ O
 napajalniku (priložen)
• 
Aparat je potencialno nevaren tudi ko je samo v stanju mirovanja, saj je priključen 
na ele
ktrično omrežje
Osnovno vezje je vedno “živo” če je priključen električni 
kabel, za popolno varnost izklopite električni kabel.
∫ Opozor
ila za uporabo
• 
Ne uporabljajte drugega kot priložen USB kabel, originalni 
Panasonic USB 
kabel 
(DMW-USBC1: 
za dokup
).
• 
Uporabl
jajte le priloženi adapter
.
• 
Vedno uporabljajte le originalne P
anasonic AV 
kable
 (DMW-AVC1: 
za dokup
).
• 
Ved
no uporabljajte le originalno
 Panasonic bateri
jo
 (DMW-BCL7E).
• 
V
 kolikor boste uporabljali druge baterije, ne jamčimo dobrega in zanesljivega 
 
  delovanja.
• 
Spomins
ko kartico ne puščajte na dosegu otrok, da je ne bodo pojedli
.
Apara
t ne puščajte v bližini močnega magnetnega polja kot so mikrovalovne 
peč
icie, TV sprejemhik ipd..
• 
V kolikor aparat puščate na vrhu TV sprejemnika, se lahko zgodi, da bo prišlo do 
popa
čenja slike zaradi elektromagnetnega valovanja
.
• 
Aparata ne uporabljajte v bližini mobilnih telefonov ker lahko pride do motenj v sliki 
in 
zvoku. 
• 
Mo
čan motor ali zvočnik v bližini aparata lahko povzroči, da se aparat poškoduje ali 
da se vsebina spomins
ke kartice izbriše.
• 
Ele
ktrične komponente v bližini lahko povzročijo motnje na sliki ali zvoku, ko se snema 
ali med predva
janjem iz tega aparata.
• 
V kolikor med delovanjem aparata pride do motenj zaradi elektrostatičnega polja 
i
zklopite napajalnik, odklopite kabel, odstranite baterijo. Po nekaj minutah ponovno 
vstavite bateri
joi ali priklopite adapter.
Apara
ta ne uporabljajte v bližini radijskih oddajnikov.
• 
Mo
čno magnetno ali napetostno polje v bližini aparata lahko povzroči motnje v sliki in/ 
ali 
zvoku.
I
nformacije za vašo varnost
OPOZORILO:
Da
 se izognete nevarnosti električnega udara ali požara, poškodbe aparata
• 
Ne
 izpostavljajte aparata vlagi, tekočinam dežju ipd.
• 
U
porab
ljajte le priporočeno dodatno opremo
.
• 
Ne
 odstranjujte pokrovov
• 
Ne
 poskušajte aparata popravljati sami, odnesite ga na pooblaščeni servis.
Ele
ktrični vtič naj bo vedno na dosegu rok, za primer nujnega izklopa v 
sili.
Izde
lek
Lo
kac
ija
Digital
ni 
fotoaparat
Spoda
j
POZOR
• 
Nevarnost eksplozije v primeru, da aparat ali baterijo nepravilno shranite ali 
spravite v 
kratek stik. zamenjajte le s popolnoma enako baterijo
.
• 
Ko odstranjujete staro baterijo je ne odvrzite med kuhinjske odpadke ampak v zato 
namen
jen reciklirni center, oziroma zato namenjen zbirni koš.
Opozor
ilo
Nevarnost ognja, eksplozije ali opeklin. Ne razdirajte in ne segrevajte nad 
60 xC.
POZOR!
Da
 ne ne bi prišlo do požara ali eksplozije,
• 
Ne
 nameščajte polnilnika na knjižne police ali druga mesta, kjer ni dovolj
krože
nja zraka in s tem ohlajanja.
Preden 
začnete z uporabo aparata preverite če je vsa oprema priložena 
(odvisno od dr
žave).
• 
V primeru, da ste kakšen del opreme izgubili se posvetujte s servisom ali trgovcem 
opreme 
Panasonic. (
Večino opreme lahko dokupite ali znova kupite
.) 
∫ Doda
tna oprema 
Bateri
ja: 
DMW-BCL7 
USB povezovalni kabel:  DMW-
USBC1  AV kabel: 
DMW-AVC1
• 
Dodatna oprema in i
znake za le-te je odvisna od države nakupa in ni nujno enaka 
za vse države, enako velja za priloženo opremo
.
• 
Da
tum in uro nastavite preden začnete z uporabo aparata.
Podat
ki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila za kupca. 
Digital
ni fotoaparat: Informacije za vašo varnost
AC Adapt
er (Panasonic VSK0775):
Informacije za vašo varnost
Bater
ija (litij-ion) (Panasonic DMW-BCL7E):
Informacije za vašo varnost
∫ O
 slikah v priročniku 
Primer opisa 
je za model (DMC-XS1) .
Doda
tna oprema
Bat
er
ija (DMW-BCL7E)
AC Adapt
er (VSK0775)
USB 
povezova
lni kabel  
(K1HY08YY0031)
D
lačni trak (VFC4297) 
CD-ROM (VFF1095)
• 
Software
– 
PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE (Windows 8/7/Vista/XP)
– 
LoiLoScope 30 
dnevna polna poi
zkusna različica
 (Windows 8/7/ 
Vista/XP) 
(
Namesti se bližnjica za prenos polne verzije
.)
Pr
iprave
Po
lnilni čas
Pr
ibližno 150 minut
S
nemanje
Pos
netki, največje število
Pr
ibližno. 260 posnetkov
Predvaja
nje
Na omrežje
microSD Memory Card 
(možnost)
Baterija
USB povezovalni kabel
AC Adapter
Dlan
čni trak
• 
Priporo
čamo uporabo 
prilo
ženega traku, da vam 
aparat n bi padel na tla in 
se po
škodoval.
Indikator polnjenja
Vk
lop/izklop 
kamere [ON/OFF] 
T
ipka za snemanje
Zoom tipka
Tipka za video snemanje
• 
Use this to record motion 
pictures.
[MODE] tipka
• 
Uporabite 
za izbiranje 
snemalnega 
na
čina
Blis
kavica
100-0001
100-0001
100-0001
1/5
1/5
[(] (Playback) 
tipka
• 
U
porabite 
za predvajanje 
 
   posnet
kov
.
Izb
irne tipke
• 
2/1: 
za izbiranje pos
   net
kov
[
] (Izbris/Preklic) tipka
• 
[
]: 
Izbris prikazanega posnetka
Teh
nični podatki
Napaja
nje:
DC 5 V
Poraba
 el. energije:
1.1 W (Med snemanjem)
0.6 W (Med predvajanjem
Uporab
ne
s
likovne točke
16,100,000 točk
S
likovni senzor
1/2.33q CCD, skupaj št. točk 16,600,000, Primarni 
barvni 
filter
Objek
tiv
Optični zoom 5k, fl4.3 mm do 21.5 mm (35 mm film 
e
kvivalentno:  24 mm do 120 mm)/F2.8 (Wide) do
F6.9 (Tele)
S
tabilizator slike
Optični način
Področje
 ostrenja
Normal/
Intelligent auto
5 cm (0.16 feet) (Wide)/ 1 
m (3.3 feet) (Tele) do ¶
Scene Mode
Verjetno bodo razlike do zgornje 
nastavitve
.
S
istem zaslonke
Elektronska zaslonkaiMehanska zaslonka
H
itrost zaslonke
8 sekund do 1/1600th sekunde 
[Starry Sky] Mode: 15 sekund, 30 sekund, 60 sekund
E
kspoz
icija (AE)
Auto (Programme AE)
Me
r
ilni način
Večtočkovni
LCD zas
lon
2.7q TFT LCD (4:3) 
(Približno 230,000 točk) (100% vidnega polja)
Mi
krofo
n
Mono
Zvoč
nik
Mono
Med
ij snemanja
Vgrajeni spomin (Približno. 90 MB)/microSD 
Memory 
Forma
t snemanja
Fo
to posnetek
JPEG (kot “Design rule for Camera File system”, na 
osnovi 
“Exif 2.3” standarda)
V
ideo posnetek
“QuickTime Motion JPEG” (video z zvokom)
Vmes
niki
Digital
ni
“USB 2.0” (High Speed)
¢
Podat
ki iz PC-ja se ne morejo zapisati na aparat preko 
USB 
kabla
.
Analo
g
ni video
NTSC/PAL Composite (Preklop v meniju)
Audio
Audio line izhod (mono)
Pr
iključki
[AV OUT/DIGITAL]
Dolo
čen priključek (8 pinski)
Dimenz
ije
(ne vključuje 
delov, 
ki izsto-
pa
jo.
(DMC-XS1) 
Približno. 93.8 mm (š)k53.5 mm (v)k17.6 mm (g)
[3.69q(š)k2.11q(v)k0.69q(g)] 
(DMC-FS50) 
Pribli
žno 93.0 mm (š)
k54.6 mm (v)k18.0 mm (g)
[3.66q(š)k2.15q(v)k0.71q(g)]
Teža
(DMC-XS1) 
Pribli
žno 103 g (s kartico/baterijo)
Pribli
žno 88 g (brez kartice/baterije)
(DMC-FS50) 
Pribli
žno 100 g (s kartico/baterijo)
Pribli
žno 85 g (brez baterije/kartice)
Tempera
tura
oko
lja
0 oC do 40 oC (32 oF do 104 oF)
V
lažnost okolja
10%RH do 80%RH
Napaja
nje:
110 V do 240 V, 50/60 Hz, 0.2 A
Izhod
na napetost:
5 V, 800 mA
Napaja
nje/kapaciteta: 3.6 V/690 mAh
VQT4P50 
F1212SM0
EB
until
2013/1/21
VQT4P50_EB_eng.fm  1 ページ  2012年12月26日 水曜日 午前9時7分