Panasonic DMC-XS1EP Operating Guide (sk)

Download
DMC-XS1
DMC-FS50
EU
Cd
Vážený zákazník,
radi by sme využili túto príležitosť, aby sme vám poďakovali za zakúpenie tohto 
digitálneho fotoaparátu značky Panasonic. Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu 
a uchovajte si ho v dosahu pre prípadné ďalšie použitie. Ovládacie prvky a súčasti, 
položky menu a iné prvky vášho digitálneho fotoaparátu sa môžu odlišovať od zobrazení 
uvedených v tomto návode na obsluhu.
Dôsledne dodržiavajte zákony na ochranu autorských práv.
• 
Záznam a kopírovanie komerčne distribuovaných materiálov na páskach alebo 
diskoch, alebo iného publikovaného alebo vysielaného materiálu s iným cieľom ako 
na súkromné účely sa považujú za porušenie autorských práv. Záznam niektorých 
materiálov môže byť obmedzený aj v prípade používania na súkromné účely.
Bezpečnostné informácie
VÝSTRAHA:
Aby ste obmedzili riziko vzniku požiaru, zasiahnutia osôb elektrickým 
prúdom alebo poškodenia zariadenia:
• 
Zariadenie nevystavujte pôsobeniu dažďa, vlhkosti, kvapkajúcej alebo 
špliechajúcej vody.
• 
Používajte len odporúčané príslušenstvo.
• 
Neodstraňujte kryty.
• 
Zariadenie neopravujte svojpomocne. Všetky opravy prenechajte 
kvalifi kovaným odborníkom v servise.
Zariadenie umiestnite do blízkosti ľahko prístupnej zásuvky sieťového 
napájania.
 
Identifi kačné označenie výrobku
Výrobok
Umiestnenie
Digitálny fotoaparát
Spodná strana
 
Informácie o batérii
UPOZORNENIE
• 
Ak sa výmena batérie nevykoná správnym spôsobom, hrozí nebezpečenstvo 
výbuchu. Batériu vymeňte len za typ, ktorý odporúča výrobca.
• 
V prípade potreby likvidácie batérií sa, prosím, obráťte na miestne úrady alebo 
predajcu a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie.
• 
Batériu nezahrievajte, ani ju nevystavujte pôsobeniu ohňa.
• 
Batériu/ie nenechávajte dlhší čas vo vozidle so zatvorenými dverami a oknami, kde 
by boli vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
Výstraha
Nebezpečenstvo vzniku požiaru, výbuchu a popálenín. Batériu nerozoberajte, 
nezahrievajte na teplotu vyššiu ako 60 °C a nespaľujte.
 
Informácie o sieťovom adaptéri (dodané príslušenstvo)
POZOR!
Aby ste obmedzili riziko vzniku požiaru, zasiahnutia osôb elektrickým 
prúdom alebo poškodenia zariadenia:
• 
Zariadenie nevkladajte pri činnosti do skriniek a políc, zabudovaných 
priestorov alebo iného stiesneného priestoru. Zabezpečte dostatočné 
vetranie zariadenia.
• 
Fotoaparát sa počas pripojenia k sieťovému adaptéru nachádza v pohotovostnom 
režime. Kým je sieťový adaptér zapojený do elektrickej siete, primárny obvod je stále 
pod napätím.
 
Upozornenia týkajúce sa používania
•  Nepoužívajte žiadne iné prepojovacie USB káble okrem dodaného alebo originálneho 
prepojovacieho USB kábla značky Panasonic (DMW-USBC1: voliteľné príslušenstvo).
•  Používajte len dodaný sieťový adaptér.
•  Používajte len originálny AV kábel Panasonic (DMW-AVC1: voliteľné príslušenstvo).
  Používajte len originálne batérie Panasonic (DMW-BCL7E).
  Pri používaní iných batérií nemôžeme zaručiť kvalitné a správne fungovanie 
tohto zariadenia.
• Pamäťovú kartu nenechávajte v dosahu detí. Mohli by ju prehltnúť.
Fotoaparát uchovávajte čo najďalej od elektromagnetických zariadení (ako 
sú napríklad mikrovlnné rúry, televízory, videohry atď.).
• 
Ak fotoaparát používate v blízkosti televízora alebo na televízore, jeho 
elektromagnetické žiarenie môže rušiť obraz a/alebo zvuk.
•  Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti mobilných telefónov. Mohlo by to nepriaznivo 
ovplyvniť obraz a/alebo zvuk.
•  Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti reproduktorov alebo silných motorov, ktorých silné 
magnetické polia by mohli poškodiť zaznamenané dáta a skresľovať obraz.
•  Elektromagnetické žiarenie generované mikroprocesormi môže nepriaznivo 
ovplyvňovať činnosť fotoaparátu a spôsobovať skreslenie obrazu a/alebo zvuku.
• Ak 
je 
činnosť fotoaparátu nepriaznivo ovplyvnená magnetickým poľom iného 
zariadenia a fotoaparát prestane správne fungovať, vypnite ho a vyberte batériu alebo 
odpojte sieťový adaptér (dodané príslušenstvo).
  Potom batériu opäť vložte alebo pripojte sieťový adaptér a zapnite fotoaparát.
Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti rádiových vysielačov alebo vedenia 
vysokého napätia.
• 
Snímanie v blízkosti rádiových vysielačov alebo vedenia vysokého napätia môže mať 
negatívny vplyv na kvalitu obrazu a/alebo zvuku.
Základný návod na
obsluhu
Digitálny fotoaparát
Model 
DMC-XS1
 DMC-FS50
Pred prvým použitím fotoaparátu si pozorne 
prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si 
ho pre prípadné ďalšie použitie.
Podrobnejšie informácie o používaní tohto
 fotoaparátu nájdete v dokumente „Návod 
na obsluhu: rozšírené funkcie“ (vo formáte PDF), 
ktorý sa nachádza na dodanom CD-ROM disku. 
Nainštalujte si ho do počítača, aby ste si ho 
mohli prečítať.
Webová stránka: http://www.panasonic.sk
V súlade so smernicou 2004/108/ES, článok 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Panasonic Corporation
Webová stránka: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2013
Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii 
opotrebovaných zariadení a batérií
Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, balení 
a/alebo v sprievodnej dokumentácii informujú o tom, že 
opotrebované elektrické a elektronické výrobky a batérie sa 
nesmú likvidovať ako bežný domový odpad.
V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, 
spracovania a recyklácie odovzdajte opotrebované výrobky 
a batérie na špecializovanom zbernom mieste, v súlade s platnou 
legislatívou a smernicami 2002/96/ES a 2006/66/ES.
Správnym spôsobom likvidácie týchto výrobkov a batérií 
prispejete k zachovaniu cenných zdrojov a predídete prípadným 
negatívnym dosahom na ľudské zdravie a životné prostredie, 
ktoré by inak mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadmi.
Podrobnejšie informácie o zbere a recyklácii opotrebovaných 
výrobkov a batérií vám poskytnú miestne úrady, zberná služba 
alebo miesto, kde ste dané výrobky zakúpili.
Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu sa môžu udeľovať pokuty 
v súlade s národnou legislatívou.
Informácie pre právnické osoby v Európskej únii
V prípade potreby likvidácie opotrebovaných elektrických 
a elektronických zariadení sa, prosím, obráťte na predajcu alebo 
dodávateľa a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie.
[Informácie o likvidácii výrobkov v krajinách mimo 
Európskej únie]
Tieto symboly platia len v Európskej únii. V prípade potreby 
likvidácie týchto výrobkov sa, prosím, obráťte na miestne úrady 
alebo svojho predajcu a informujte sa o správnom spôsobe 
likvidácie.
Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (dva spodné 
symboly):
Tento symbol môže byť použitý spolu so symbolom chemickej 
značky. V takom prípade značí, že boli dodržané smernice 
týkajúce sa daného chemického prvku.
M-DMCFS50/XS1Q-SK