Panasonic DMC-XS1 Operating Guide

Download
Põhifunktsioonide
kasutusjuhend
Digikaamera
Mudeli nr 
DMC-XS1
DMC-FS50
Lugege käesolev juhend enne toote
kasutamist hoolikalt läbi.
Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles.
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.
Leiate üksikasjalikumad juhised kaamera 
kasutamiseks komplekti kuuluvale CD-ROMile 
salvestatud PDF-vormingus lisafunktsioonide 
kasutusjuhendist. Installige see lugemiseks arvutisse.
DMC-XS1
DMC-FS50
Veebisait: http://www.panasonic-europe.com
EU
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ artikli 9 lõikele 2.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
©  Panasonic Corporation 2013
Info kasutajatele vanade seadmete ja akude kogumise ja 
kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega 
kaasasolevates dokumentides tähendavad, et kasutatud
elektri- ja elektroonikatooteid ning akusid ei tohi visata 
ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ning direktiividele 2002/
96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb kasutuselt kõrvaldatavad 
tooted ja akud viia nõuetekohase käitlemise, taas-
kasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse 
kogumispunkti.
Nende toodete ja akude nõuetekohane kõrvaldamine 
aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse ning vältida 
võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja kesk-
konnale, mis võib nõudeid eirava jäätmekäitlusega 
kaasneda. Täpsemat infot kasutatud toodete ja akude 
kogumise ja ringlussevõtu kohta saate kohalikust oma-
valitsusest, oma prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste 
jäätmete nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine olla 
karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonika-
seadmed kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge edasise
info saamiseks vastava seadme müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes 
riikides väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. 
Kui soovite nendest toodetest loobuda, siis pöörduge 
kohalikku omavalitsusse või seadme müüja poole, et 
saada infot nende toodete nõuetele vastava 
kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus akusümboli kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise 
elemendi sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud 
kemikaali kohta direktiivis sätestatud nõuetele.
Cd
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege see juhend hoolikalt läbi
ja hoidke tuleviku tarvis kindlas kohas alles. Teadke, et digikaamera tegelikud 
juhtseadised ja osad, menüüelemendid jms võivad erineda pisut selle kasutus-
juhendi joonistel näidatutest.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena edastatava 
materjali salvestamine muul eesmärgil peale isikliku kasutamise võib olla vastuolus 
autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks kasutamiseks võib teatud materjalide 
salvestamisel olla piiranguid.
„ Toote andmesilt
„ Info aku kohta
Akusid ei tohi kuumutada. Kaitske akusid kokkupuute eest lahtise leegiga.
Akusid ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste ja 
akendega autos.
„ Info toiteadapteri (kuulub komplekti) kohta
Seade on ooteolekus, kui toiteadapter on ühendatud. Kui toiteadapter on ühendatud 
elektrivõrgu pistikupessa, siis on primaarahel püsivalt pingestatud (puudub toitelüliti).
„ Ohutusnõuded
Kasutada tohib üksnes komplekti kuuluvat või Panasonicu toodetud USB-ühendus-
juhet (DMW-USBC1: lisavarustus).
Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat toiteadapterit.
Kasutada tuleb Panasonicu AV-juhet (DMW-AVC1: lisavarustus).
Kasutada tuleb Panasonicu akusid (DMW-BCL7E).
Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada digikaamera talitluskvaliteeti.
Allaneelamise vältimiseks hoida mälukaarte lastele kättesaamatult.
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest 
seadmetest (nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli häirida 
kaamera heli ja pilti.
Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada pilti ja 
heli moonutavat müra.
Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi kahjustada 
või fotosid moonutada.
Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida, 
moonutades pilti ja heli.
Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei tööta 
nõuetekohaselt, siis lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või ühendage lahti 
toiteadapter (kuulub komplekti). Siis paigaldage aku tagasi või ühendage uuesti 
toiteadapter ja lülitage kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide lähedal.
Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja heli olla 
moonutatud.
Ohutusinfo
HOIATUS!
Tule-, elektrilöögi- ja seadme kahjustamise ohu vähendamiseks:
Hoidke seda seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva vedeliku eest.
Kasutada tohib ainult soovitatud tarvikuid.
Ärge eemaldage katteid.
Ärge seadet ise remontige. Vajalikud hooldustööd tuleb lasta teha 
kvalifitseeritud hooldustehnikul.
Kasutatav pistikupesa tuleb paigaldada seadme lähedale ning peab olema 
kergesti ligipääsetav.
Asukoht
Toode
Põhjal
Digikaamera
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Aku tohib asendada ainult tootja soovitatud 
tüüpi akuga.
Akude kõrvaldamiseks pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme müüja poole,
et saada infot nõuetekohase kõrvaldamismeetodi kohta.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Akusid ei tohi lahti võtta, kuumutada üle 60°C 
ega tuhastada.
ETTEVAATUST!
Tule-, elektrilöögi- ja seadme kahjustamise ohu vähendamiseks:
Ärge paigaldage ega asetage seda seadet raamatukappi, sisseehitatud seina-
kappi ega muusse umbsesse kohta. Hoolitsege, et seade on hästi ventileeritud.
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik näidatud tarvikud.
Tootenumbrid on õiged 2013. aasta jaanuari seisuga. Tootenumbreid võidakse muuta.
Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel konsulteerige seadme müüja või 
hoolduskeskuse töötajatega. (Tarvikud on ka eraldi müügil.)
„ Lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud
Aku:  
 DMW-BCL7
USB-juhe:  DMW-USBC1
AV-juhe:   DMW-AVC1
Tarvikud ja/või mudelinumbrid võivad riigiti varieeruda. 
Konsulteerige seadme müüjaga.
Seadistage enne kaamera kasutamist kuupäev ja kellaaeg.
Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Digikaamera: 
Ohutusinfo
Toiteadapter (Panasonic VSK0775): 
Ohutusinfo
Liitium-ioonaku (Panasonic DMW-BCL7E): 
Ohutusinfo
Müügi- ja tugiteenuste info
Klienditeeninduskeskus
Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3899
Iirimaa klientidele: 01289 8333
Esmaspäev kuni reede 9:00 kuni 17:00 (välja arvatud riigipühadel).
Tootega seotud lisainfo saamiseks külastage meie veebisaiti:
www.panasonic.co.uk
Panasonic UK otsemüük
Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks lihtsalt ja mugavalt, helistades meie 
klienditeeninduskeskusesse esmaspäevast kuni reedeni 9.00 kuni 17.00 
(välja arvatud riigipühadel).
Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu, mille leiate veebisaidilt 
www.pas-europe.com.
Aktsepteeritud on suurem osa enamlevinud krediit- ja deebetkaartidest.
Kõikidele tehinguid ja tarnevõimalusi puudutavatele päringutele annab vastuse 
Panasonic UK.
See ei saaks olla lihtsam!
Lisaks saab Interneti kaudu osta ka paljusid muid tooteid. Sirvige meie veebisaiti 
täpsema info saamiseks.
„ Info käesoleva kasutusjuhendi jooniste kohta
Kaamera kasutamise protseduuride kirjelduses kasutatakse näitena mudelit DMC-XS1.
Tarvikud
Aku 
(DMW-BCL7E)
Toiteadapter 
(VSK0775)
USB-juhe
  
(K1HY08YY0031)
Käerihm 
(VFC4297)
CD-ROM 
(VFF1095)
Tarkvara
PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE (Windows 8/7/Vista/XP)
LoiLoScope 30-päevane täisversioon prooviks (Windows 8/7/Vista/XP)
(Sellega installitakse ainult otsetee prooviversiooni allalaadimissaidile.)
Lisafunktsioonide kasutusjuhend
Ettevalmistumine
Laadimisaeg
Umbes 150 min
Salvestamine
Salvestatavate fotode arv
Umbes 260 fotot
Esitamine
Elektrivõrgu pistikupessa
microSD-mälukaart
(lisavarustus)
Aku
USB-juhe
Toiteadapter
Käerihm
Kaamera mahapillamise 
vältimiseks soovitame 
kasutada komplekti 
kuuluvat käerihma.
Laadimistähis
Kaamera sisse- ja
väljalülitamise 
nupp [ON/OFF]
Päästik
Suuminupp
Videonupp
Kasutage seda video 
salvestamiseks.
Režiiminupp 
[MODE]
Kasutage 
seda 
salvestusrežiimi 
valimiseks.
Välklamp
100-0001
100-0001
100-0001
1/5
1/5
Esitusnupp
Kasutage seda piltide esitamiseks.
Kursornupud
: pildi valimiseks
[
] Kustutamis- ja 
tühistamisnupp
[
]: kuvatud pildi 
kustutamiseks
Tehnilised andmed
Toiteallikas: 
Alalispinge 5 V
Energiatarve:
1,1 W (salvestamisel)
0,6 W (esitamisel)
Kaamera 
efektiivpikslid
16 100 000 pikslit
Pildiandur
1/2,33
″ laengsidestusseadis, pikslite koguarv 16 600 000
pikslit, põhivärvide filter
Objektiiv
Optiline 5x suum, f=4,3 mm kuni 21,5 mm (35 mm
filmikaamera ekvivalent: 24 mm kuni 120 mm)/F2,8 
(lainurk) kuni F6,9 (telefoto)
Pildistabilisaator
Optiline meetod
Fookuskaugus
Tavaline/Intelligen-
tne automaatrežiim
5 cm (lainurk)/1 m (telefoto) kuni ∞
Võtterežiim
Eespool antud sätetel võib esineda
erinevusi.
Katikusüsteem
Elektrooniline katik + mehaaniline katik
Säriaeg
8 kuni 1/1600 s
Tähistaevarežiim: 15 s, 30 s, 60 s
Automaatsäritus
Auto (Programme AE)
Mõõtmismeetod
Multimeetod
LCD-ekraan
2,7
″ TFT LCD (4:3)
(umbes 230 000 punkti) (pildiväli umbes 100%)
Mikrofon
Mono
Kõlar
Mono
Salvestatavad 
andmekandjad
Sisseehitatud mälu (umbes 90 MB) / microSD-mälu-
kaart / microSDHC-mälukaart
Salvestatava faili vorming
Foto
JPEG (põhineb kaamera failisüsteemi disainireeglil, 
põhineb Exif 2.3 standardil)
Video
“QuickTime Motion JPEG” (audioga video)
Liidesed
Digitaalne
“USB 2.0” (High Speed)
USB-juhet kasutades ei saa andmeid arvutist kaamerasse
kirjutada.
Analoogvideo
NTSC/PAL komposiit (menüüst valitav)
Audio
Audio väljundliin (mono)
Ühenduspesad
[AV OUT/DIGITAL]
Eriotstarbeline pesa (8-kontaktiline)
Mõõdud
(välja arvatud 
eenduvad osad)
(DMC-XS1)
Umbes 93,8 mm (L) x 53,5 mm (K) x 17,6 mm (S)
(DMC-FS50)
Umbes 93,0 mm (L) x 54,6 mm (K) x 18,0 mm (S)
Kaal
(DMC-XS1)
Umbes 103 g (koos mälukaardi ja akuga)
Umbes 88 g (ilma mälukaardi ja akuta)
(DMC-FS50)
Umbes 100 g (koos mälukaardi ja akuga)
Umbes 85 g (ilma mälukaardi ja akuta)
Töötemperatuur
0°C kuni 40°C
Tööniiskus
10-80% suhteline õhuniiskus
Sisend
110 V kuni 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
Väljund
5 V,  800 mA
Pinge / mahtuvus
3.6 V/690 mAh
VQT4P50
F1212SM0
EB
until 
2013/1/21
VQT4P50_EB_eng.fm  1 ページ  2012年12月26日 水曜日 午前9時7分