Panasonic DMC-TZ8 Operating Guide (nl)

Download
4   
VQT2S95 (DUT)
 (DUT) VQT2S95
   5
 
Tijdens gebruik
 •Gebruik als u een netadapter gebruikt het netsnoer dat bij de netadapter wordt 
geleverd.
 •Gebruik geen andere AV-kabels, alleen de bijgeleverde kabel.
 •Gebruik geen andere USB-kabels, alleen de bijgeleverde kabel.
Houd de camera zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische 
apparatuur (zoals magnetrons, tv’s, videospellen enzovoort).
 •Wanneer u de camera boven op of bij een tv gebruikt, kunnen de beelden en het 
geluid op de camera vervormd raken door elektromagnetische straling.
 •Gebruik de camera niet in de buurt van mobiele telefoons, want dit kan tot ruis 
leiden die stoort op de foto’s en het geluid.
 •Opgenomen gegevens kunnen beschadigd raken, of foto’s kunnen vervormd raken, door 
sterke magnetische velden die door luidsprekers of grote motoren worden veroorzaakt.
 •Elektromagnetische straling die door microprocessoren wordt gegenereerd, kan een 
negatief effect hebben op de camera en tot storingen in de foto’s en het geluid leiden.
 •Wanneer de camera negatief wordt beïnvloed door elektromagnetische apparatuur en niet 
goed meer functioneert, schakelt u de camera uit en verwijdert u de batterij of ontkoppelt u 
de netadapter (DMW-AC5E; optioneel). Plaats vervolgens de batterij weer in de camera of 
sluit de netadapter weer aan en zet de camera aan.
Gebruik de camera niet bij radiozenders of hoogspanningslijnen.
 •Wanneer u opneemt in de buurt van radiozenders of hoogspanningslijnen, heeft 
dit een negatief effect op de opgenomen foto’s en het geluid.
 
Opmerking betreffende 
lithiumbatterijen
 
Alleen voor servicepersoneel:
Printplaat
Lithiumbatterij
Schroevendraaier
 •Verwijder de lithiumbatterij van de 
Gedrukte Bedradingsplaat met 
behulp van de schroevendraaier etc. 
zoals het figuur hierboven.
 •De vorm van de Gedrukte 
Bedradingsplaat en de positie 
van de lithiumbatterij kunnen 
verschillen afhankelijk van het 
model van de digitale fotocamera.
 •Bij dit product zijn 
lithiumbatterijen geleverd. 
Wanneer deze verbruikt zijn, 
mag u deze niet weggooien 
maar moet u deze inleveren 
als klein chemisch afval.
 •Dit apparaat bevat een lithiumbatterij 
als stroomvoorziening voor de klok.
 •Raadpleeg uw leverancier over het 
verwijderen van de lithiumbatterij op 
het moment dat u het apparaat aan 
het einde van de levensduur vervangt.
 •Verzekert u ervan dat de ingebouwde 
lithiumbatterij door vakbekwaam 
servicepersoneel wordt verwijderd.
Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en 
verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen
Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/
of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte 
elektrische en elektronische producten en batterijen niet met 
het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.
Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage 
van oude producten en lege batterijen moeten zij naar 
de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in 
overeenstemming met uw nationale wetgeving en de 
Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. 
Door deze producten en batterijen correct te verwijderen 
draagt u uw steentje bij tot het beschermen van 
waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële 
negatieve effecten op de gezondheid van de mens 
en op het milieu die anders door een onvakkundige 
afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen en 
recycleren van oude producten en batterijen, gelieve 
contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, 
uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de 
goederen gekocht hebt. 
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen 
boetes opgelegd worden in overeenstemming met de 
nationale wetgeving.
Voor zakengebruikers in de Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, 
neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.
[Informatie over de verwijdering in andere landen 
buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. 
Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact 
op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie 
over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.
Cd
Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee 
voorbeelden): 
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een 
chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door 
de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.