Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
2   
VQT4S99 (EST)
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege see juhend hoolikalt läbi
ja hoidke tuleviku tarvis kindlas kohas alles. Teadke, et digikaamera tegelikud
juhtseadised ja osad, menüüelemendid jms võivad erineda pisut selle 
kasutusjuhendi joonistel näidatutest.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
 
• Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena 
edastatava materjali salvestamine muul eesmärgil peale isikliku kasutamise 
võib olla vastuolus autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks kasutamiseks võib 
teatud materjalide salvestamisel olla piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
Tule-, elektrilöögi- ja seadme kahjustamise ohu vähendamiseks:
 
• Hoidke seda seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva 
vedeliku eest.
 
• Kasutada tohib ainult soovitatud tarvikuid.
 
• Ärge eemaldage katteid.
 
• Ärge seadet ise remontige. Vajalikud hooldustööd tuleb lasta
teha kvalifitseeritud hooldustehnikul.
Kasutatav pistikupesa tuleb paigaldada seadme lähedale ning peab
olema kergesti ligipääsetav.
 
Toote andmesilt
Toode
Asukoht
Digikaamera
Põhjal
 
Info aku kohta
ETTEVAATUST!
 
• Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Aku tohib asendada ainult
  tootja soovitatud tüüpi akuga.
 
• Akude kõrvaldamiseks pöörduge kohalikku omavalitsusse või 
  seadme müüja poole, et saada infot nõuetekohase kõrvaldamis-
  meetodi kohta.
 
• Akusid ei tohi kuumutada. Kaitske akusid kokkupuute eest lahtise 
  leegiga.
 
• Akusid ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte 
  suletud uste ja akendega autos.