Panasonic DMC-TZ40 Operating Guide (et)

Download
 (EST) VQT4S99
   5
Info kasutajatele vanade seadmete ja akude kogumise ja
kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega 
kaasasolevates dokumentides tähendavad, et kasutatud
elektri- ja elektroonikatooteid ning akusid ei tohi visata 
ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ning direktiividele 2002/
96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb kasutuselt kõrvaldatavad 
tooted ja akud viia nõuetekohase käitlemise, taas-
kasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse
kogumispunkti. Nende toodete ja akude nõuetekohane 
kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse
ning vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste
tervisele ja keskkonnale, mis võib nõudeid eirava jäätme-
käitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja akude kogumise
ja ringlussevõtu kohta saate kohalikust oma-
valitsusest, oma prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste 
jäätmete nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine 
olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutuud elektri- ja elektroonika-
seadmed kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge edasise
info saamiseks vastava seadme müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes 
riikides väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. 
Kui soovite nendest toodetest loobuda, siis pöörduge 
kohalikku omavalitsusse või seadme müüja poole, et 
saada infot nende toodete nõuetele vastava kõrvaldamis-
meetodi kohta.
Cd
Märkus akusümboli kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise
elemendi sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud 
kemikaali kohta direktiivis sätestatud nõuetele.