Panasonic DMC-TZ20 Operating Guide (bs)

Download
 
 
 
Osnovno uputstvo za upotrebu 
 
Digitalni foto aparat 
 
Model br
DMC-TZ20 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Molimo Vas da pre upotrebe, pažljivo pročitate ovo uputstvo 
u potpunosti. 
 
Dodatne informacije potražite u “Operating Instructions for advanced 
features” (PDF format) dokumentu sa priloženog diska. Instalirajte 
program na računar i pročitajte ga.
 
 
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
 
 
 
 
 
Sadržaj 
 
Informacije za vašu sigurnost.............................................. 1
 
 
Pre upotrebe.......................................................... 2
 
Standardna oprema ........................................................... 2
 
Delova foto aparata............................................................ 3
 
Operacije dodirom ............................................................. 3
 
 
Priprema uređaja ................................................... 4
 
Punjenje baterije................................................................ 4
 
Unos/vađenje kartice/baterije............................................. 4
 
Podešavanje sata ............................................................... 5
 
Postavka menija ................................................................. 5
 
Izbor režima za snimanje .................................................... 5
 
 
Osnovne operacije ................................................. 6
 
Snimanje fotografija uz automatske postavke ..................... 6
 
Snimanje video zapisa ........................................................ 6
 
Pregled fotografija ............................................................. 6
 
Brisanje fotografija ............................................................. 6
 
 
Ostale informacije.................................................. 7
 
Pristup uputstvu za upotrebu ............................................. 7
 
Specifikacije....................................................................... 7
 
 
 
Dragi korisniče  
Koristimo ovu priliku da Vam se zahvalimo na kupovini Panasonic digitalnog 
foto aparata. Molimo Vas da pročitate ovaj dokument i da ga sačuvate na 
prikladnom mestu radi buduće upotrebe. Skrećemo Vam pažnju na to da 
kontrole i komponente uređaja, kao i stavke menija mogu da izgledaju 
drugačije nego na ilustracijama u ovom uputstvu. Ovo uputstvo se koristi uz 
originalno uputstvo proizvođača.  
 
Pažljivo razmotrite zakone o pravima na kopiranje. 
•  Kopiranje sadržaja ranije snimljenih traka, diskova ili drugog objavljenog ili 
emitovanog materijala za druge potrebe umesto privatne upotrebe, može 
da bude u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima. Čak i u privatne 
svrhe, snimanje određenih materijala može biti zabranjeno.  
 
 
Informacije za vašu sigurnost 
 
UPOZORENJE 
KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD POŽARA, STRUJNOG UDARA I 
OŠTEĆENJA UREĐAJA,  
•  NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAZI I NEMOJTE DA 
POSTAVLJATE PREDMETE ISPUNJENE TEČNOŠĆU (VAZE) NA UREĐAJ.  
•  KORISTITE ISKLJUČIVO PREPORUČENU OPREMU.  
•  NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI POLEĐINU) UREĐAJA; 
UNUTAR UREĐAJA NE POSTOJE DELOVI KOJE KORISNIK MOŽE DA 
POPRAVI. OBRATITE SE OSOBLJU KOJE JE KVALIFIKOVANO ZA SERVIS
.  
 
MREŽNA UTIČNICA MORA BITI U BLIZINI UREĐAJA I DOSTUPNA. 
 
Pločica sa identifikacijom nalazi se sa donje strane foto aparata i punjača. 
 
  Informacije o bateriji 
PAŽNJA
 
Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije. 
Zamenite bateriju istom ili ekvivalentnom baterijom preporučenom od 
strane proizvođača. Oslobodite se baterija u skladu sa preporukama 
proizvođača. 
 
•  Nemojte da zagrevate ili izlažete bateriju vatri. 
•  Nemojte da ostavljate bateriju u zatvorenom automobilu na mestu koje je 
duže vreme izloženo direktnom sunčevom svetlu. 
 
Upozorenje 
Postoji opasnost od požara, eksplozije i opekotina. Nemojte da rastavljate 
bateriju, da je zagrevate na preko 60°C ili da je spaljujete. 
 
  Mere opreza za punjač 
UPOZORENJE
 
•  NEMOJTE DA INSTALIRATE ILI POSTAVLJATE OVAJ UREĐAJ U POLICU 
ZA KNJIGE, KABINET ILI DRUGI ZATVOREN PROSTOR. OBEZBEDITE 
VENTILACIJU UREĐAJA. KAKO BI SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG 
UDARA ILI POŽARA USLED PREGREVANJA, VODITE RAČUNA O TOME 
DA ZAVESE I SLIČNI MATERIJALI NE BLOKIRAJU VENTILACIONE 
OTVORE. 
•  NEMOJTE DA BLOKIRATE VENTILACIONE OTVORE UREĐAJA 
NOVINAMA, TKANINOM, ZAVESAMA I SLIČNIM PREDMETIMA. 
•  NEMOJTE DA POSTAVLJATE IZVORE OTVORENOG PLAMENA (SVEĆE) 
NA UREĐAJ. 
•  OSLOBODITE SE BATERIJA NA NAČIN KOJIM SE NE UGROŽAVA 
OKOLINA. 
 
•  Punjač je u pripremnom režimu sve dok je kabl za napajanje povezan na 
mrežnu utičnicu. Primarno kolo je pod naponom sve dok je kabl za 
napajanje povezan na mrežnu utičnicu. 
 
  Mere opreza pri upotrebi uređaja 
•  Kada koristite ispravljač napona, upotrebite priložen kabl za napajanje. 
•  Nemojte da koristite druge AV kablove izuzev priloženog. 
•  Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev prioženog. 
•  Obavezno koristite originalni Panasonic HDMI mini kabl (RP-CDHM15/RP-
CDHM30; opcionalno).