Panasonic DMC-LS80 Operating Guide (sk)

Download
M-DMCLS80Q-SK
Základné funkcie
Návod na obsluhu
Digitálny fotoaparát
Model
 
DMC-LS80
Pred prvým použitím fotoaparátu si pozorne prečítajte tento 
návod na obsluhu
Prečítajte si aj návod na obslu-
hu (formát PDF), ktorý je ulože-
ný na dodanom disku CD-ROM.
Môžete si v ňom prečítať o po-
stupoch ovládania zložitejších funkcií a v prípade 
potreby použiť navrhované riešenie problémov.