Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pievienošana citām ierīcēm
      Pievienošana datoram 
 
Pievienojot fotoaparātu datoram, jūs varat importēt ierakstītos attēlus datorā. 
•  Datorā ielādētos attēlus viegli var izdrukāt vai nosūtīt pa e-pastu. Lai to varētu ātri paveikt, 
izmantojiet kompaktdiskā iekļauto PHOTOfunSTUDIO-viewer- programmatūru (iekļauts 
komplektā) 
•  Lai iegūtu papildu informāciju par programmatūru un tās instalāciju, izlasiet kompaktdiskā iekļautos 
lietošanas norādījumus (iekļauts komplektā). 
Sagatavošanās: 
Ieslēdziet fotoaparātu un datoru. 
Ja izmantosiet attēlus, kas ir saglabāti iebūvētajā atmiņā, izņemiet karti. 
 
 1  .
 
Pievienojiet fotoaparātu datoram, izmantojot USB pieslēgkabeli (A) (iekļauts 
komplektā). 
•  Izmantojiet tikai komplektā iekļauto USB pieslēgkabeli. Pretējā gadījumā var tikt 
radīti darbības traucējumi. 
AV
 OUT
/     
MP
ON
ENT
 
DIG
IT
AL 
OU
T
 
 
  
 
DC I
N
 
(A) USB pieslēgkabelis (iekļauts komplektā) 
•  Pārbaudiet savienotāju virzienus un ievietojiet un izņemiet tos taisnā virzienā. (Pretējā gadījumā 
varat deformēt savienotājus, radot darbības traucējumus.) 
(B) Noregulējiet atzīmes un ievietojiet. 
(C) Maiņstrāvas elektrotīkla adapters (DMW-AC5E; komplektā nav iekļauts). 
•  Izmantojiet bateriju ar pietiekamu jaudu vai maiņstrāvas elektrotīkla adapteru (DMW-AC5E; 
komplektā nav iekļauts). Ja fotokameras un datora savienojuma laikā atlikusī baterijas jauda kļūst 
pārāk zema, sāk mirgot stāvokļa indikators, un atskan brīdinājuma signāls. 
Pirms USB pieslēgkabeļa atvienošanas skatīt nodaļu „Droša USB pieslēgkabeļa atvienošana” (114. 
lpp.). Pretējā gadījumā ierakstītā informācija var tikt bojāta. 
 
VQT1T39  
113