Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pievienošana citām ierīcēm
Viena attēla drukāšana 
 
 
 1  .
 
Piespiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos attēlu, un pēc 
PictBridge
 
0_0001
  
1/9
tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
• 
Paziņojums tiek rādīts aptuveni divas sekundes.
 
 
 
Piespiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos [PRINT START] 
drukāšanas sākšanas) iespēju, un pēc tam piespiediet 
MENU/SET] taustiņu. 
(
[
•  Informāciju par iespējām, kas var tikt iestatītas pirms attēlu drukāšanas, 
skatīt 118. lpp. 
•  Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai pārtrauktu drukāšanu, pirms tā ir 
beigusies. 
•  Pēc drukāšanas atvienojiet USB pieslēgkabeli. 
 
MEN U
 
 2  .
 
 1  .
 
 2  .
 
Piespiediet 
 taustiņu. 
 
Piespiediet 
taustiņu, lai izvēlētos iespēju, un pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
•  Ja ekrānā parādās drukāšanas pārbaudes ekrāns, izvēlieties [YES] 
un drukājiet attēlus. 
CANCEL     SELECT     SET
  
 3  .
 
Piespiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos [PRINT START] iespēju, 
un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. Drukāšanas 
apstiprināšanas ekrānā izvēlieties [YES] un pēc tam  
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
•  Informāciju par iespējām, kas var tikt iestatītas pirms attēlu 
drukāšanas, skatīt 118. lpp. 
•  Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai atceltu drukāšanu. 
•  Pēc drukāšanas atvienojiet USB pieslēgkabeli. 
 
 
 
VQT1T39  
117
MULTI SELECT
 
 
PRINT WITH DATE  
OFF
 
NUM. OF PRINTS  
1
 
PAPER SIZE 
PAGE LAYOUT
 
CANCEL     SELECT     SET 
ME
E
N
M
M
EN
N
U
U
U
 
PRINT START
 
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
PictBridge
 
MULTI SELECT  
 
SELECT ALL
 
DPOF PICTURE  
 
FAVORITE  
 
 
MENU
 
Vairāku attēlu drukāšana 
SINGLE SELECT
 
 PRINT START  
 
 
PRINT WITH DATE  
OFF
 
NUM. OF PRINTS  
1
 
PAPER SIZE  
 
PAGE LAYOUT
 
MENU
 
CANCEL     SELECT     SET
 
1
 
 
 
1/9
 
 
 
PLEASE SELECT
 
 
THE PICTURE TO PRINT
SELECT
 
MULTI PRINT
 
PRINT
Iespēja 
Iestatījumu apraksts 
Vienlaikus tiek izdrukāti vairāki attēli. 
•  Piespiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos attēlus, pēc tam 
piespiediet [DISPLAY]. Uz drukāšanai izvēlētajiem attēliem parādās 
[MULTI SELECT] 
] ikona. (Atkārtoti piespiežot [DISPLAY] taustiņu, drukāšana tiek 
atcelta.) 
•  Kad esat izvēlējies attēlus, piespiediet [MENU/SET]. 
Tiek izdrukāti visi saglabāti attēli. 
[SELECT ALL] 
Tiek izdrukāti tikai attēli, kas ir iestatīti [DPOF PRINT] režīmā. (108. lpp.) 
[DPOF PICTURE] 
Tiek izdrukāti tikai iecienītākie attēli (108. lpp.) 
[FAVORITE]* 
*Tikai tad, ja [FAVORITE] iespēja ir iestatīta [ON] režīmā, un ir attēli, kas ir iestatīti kā iecienītākie.  
(108. lpp.)