Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pievienošana citām ierīcēm
 
 3  
to 
 
Press 
3/
select a mode. 
 
• 
hat screen will be displayed here depends on the fl
ode setting o
W
ash 
m
f the external flash unit 
 4  .
 
 
Piespiediet 
taustiņu, lai izvēlētos zibspuldzes
 iestatījumu. 
•  Ekrāna rādījumi ir atkarīgi no ārējās zibspuldzes režīma 
iestatījumiem. 
 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
•  Ārējās zibspuldzes pievienošanas laikā ekrānā tiek attēlotas turpmāk 
norādītās ikonas. 
 
 
 
Papildu zibspuldzes apgaismojuma režīms ir ieslēgts. 
 
 
Papildu zibspuldzes pastiprināta ārējā apgaismojuma režīms ir izslēgts. 
■ Attēlu skaits secīgu attēlu ierakstīšanas režīmā, izmantojot ārējo zibspuldzi 
•  Turot piespiestu aizvara taustiņu, jūs varat uzņemt ne vairāk kā trīs attēlus. 
 
 
[˜]
  
•  Atkarībā no izmantotās ārējās zibspuldzes un ierakstīšanas apstākļiem, šajā režīmā var nebūt 
iespējams nofotografēt attēlus vai arī gaisma var kļūt nepietiekama, lai secīgi ierakstītu otro vai 
nākošos attēlus. 
        Piezīmes 
•  Ja papildu zibspuldzes iestatījums ir [TTL AUTO], ir iespējams izvēlēties dažādus ierakstīšanas 
režīmam atbilstošus iestatījumus. Papildu informāciju par zibspuldzes iestatījumiem skatīt 48. lpp. 
•  Ja papildu zibspuldzes iestatījums ir [TTL AUTO] vai [AUTO], zibspuldzes apgaismojumu var 
regulēt ar fotoaparātu. Papildu informāciju skatīt papildu zibspuldzes lietošanas pamācībā. 
•  Diafragmas vērtību, aizvara ātrumu un ISO jutību fotoaparātam var regulēt arī tad, ja tiek izmantota 
ārējā zibspuldze. 
•  Dažām tirdzniecībā pieejamām zibspuldzēm ir sinhronās kontaktligzdas ar augstsprieguma vai pretēju
polaritāti. Izmantojot šādas zibspuldzes, var rasties darbības traucējumi vai fotoaparāts normāli 
nedarbosies. 
•  Izmantojot tirdzniecībā pieejamās papildu zibspuldzes ar saziņas funkciju, kas nav norādītas šajā 
lietošanas instrukcijā, tās var normāli nedarboties un tikt bojātas. Izmantojiet tikai šajā lietošanas 
instrukcijā norādītās papildu zibspuldzes. 
•  Ja papildu zibspuldze ir pievienota, taču nav ieslēgta, fotoaparāts var pārslēgties papildu zibspuldzes 
izmantošanas režīmā. Ja jūs neizmantojat papildu zibspuldzi, noņemiet to vai izslēdziet pastiprināta 
apgaismojuma režīmu. 
•  Ja ir pievienota papildu zibspuldze, iebūvēto zibspuldzi nevar ieslēgt. 
•  Ja ir pievienota papildu zibspuldze, neatveriet iebūvēto zibspuldzi. 
•  Pievienojot papildu zibspuldzi, fotoaparāts kļūst nestabils, tādēļ fotografējot attēlus ar papildu 
zibspuldzi ir ieteicams izmantot statīvu. 
•  Pirms noņemat papildu zibspuldzi, izslēdziet fotoaparātu. 
•  Noņemiet papildu zibspuldzi, pārnēsājot fotoaparātu. 
•  Pievienojot papildu zibspuldzi, nesatveriet fotoaparātu tikai aiz zibspuldzes, jo tā var atvienoties no 
fotoaparāta. 
•  Ja jūs izmantojat papildu zibspuldzi, kad baltās krāsas līdzsvara iestatījums ir 
, precīzi 
noregulējiet baltās krāsas līdzsvaru atkarībā no attēla kvalitātes. (82. lpp.) 
 
  
  
VQT1T39  
125
  
[
ò
] 
  
— 
2.5 
  
  
— 
  
 
[OFF] 
 
 
Secīgu attēlu ierakstīšanas ātrums 
(attēli / sekundē) 
      2.5 
Aptuveni divi 
- Ne 
vairāk kā trīs 
Ierakstāmo attēlu skaits (attēli)