Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu informācija
Norādījumi par lietošanu   
Fotoaparāta optimāla lietošana 
Nenometiet un nesasitiet fotoaparātu, kā arī nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus. 
•  Uzmanieties, lai nesasistu vai nenomestu somu, kurā ir ievietots fotoaparāts, jo trieciens var sabojāt 
fotoaparātu, objektīvu vai šķidro kristālu ekrānu. 
•  Nepievienojiet citus priekšmetus delnas siksnai, kas ir iekļauta fotoaparāta komplektā. Fotoaparāta 
uzglabāšanas laikā šie priekšmeti var nokļūt saskarē ar šķidro kristālu ekrānu un to sabojāt. 
•  Fotoaparāta pārnēsāšanai neizmantojiet papīra maisiņu, jo tas var saplīst, un fotoaparāts var nokrist un 
sabojāties. 
•  Iesakām iegādāties atbilstošu fotoaparāta somu no vietējā preču izplatītāja, lai pasargātu fotoaparātu. 
 
Nenovietojiet digitālo fotoaparātu magnetizētu ierīču, piemēram, mikroviļņu krāsns, televizora, 
video spēļu ierīces u.c. tuvumā. 
•  Ja lietojat fotoaparātu uz televizora vai tā tuvumā, attēlam un skaņai var būt traucējumi elektromagnētisko 
viļņu izstarojuma dēļ. 
•  Nelietojiet fotoaparātu mobilo tālruņu tuvumā, jo tas var neatgriezeniski ietekmēt attēlus un skaņu. 
•  Spēcīgs magnētiskais lauks, ko rada skaļruņi vai lieli dzinēji, var sabojāt ierakstīto informāciju vai attēlus. 
•  Mikroprocesoru radītais elektromagnētisko viļņu starojums var neatgriezeniski ietekmēt fotoaparātu, izraisot 
attēla un skaņas traucējumus. 
•  Ja fotoaparātu ietekmē magnētiski uzlādēta ierīce, un tas nedarbojas pareizi, izslēdziet fotoaparātu un 
izņemiet bateriju vai atvienojiet maiņstrāvas elektrotīkla adapteru (DMW-AC5E; komplektā nav iekļauts). 
Pēc tam ievietojiet bateriju atpakaļ vai pievienojiet maiņstrāvas elektrotīkla adapteru vēlreiz un ieslēdziet 
fotoaparātu. 
 
Nelietojiet fotoaparātu radioraidītāju vai augstsprieguma līniju tuvumā. 
•  Ierakstot radioraidītāju vai augstsprieguma līniju tuvumā, varat nenovēršami ietekmēt attēlus un skaņu. 
 
Lietojiet tikai komplektā iekļautos kabeļus un vadus. Ja lietojat papildu ierīces, lietojiet vadus un 
kabeļus, kas ir iekļauti komplektā ar tiem. 
Nepagariniet vadus un kabeļus. 
 
Neizsmidziniet uz fotoaparāta insekticīdus vai iztvaikojošas ķīmiskas vielas. 
•  Ja fotoaparātu apsmidzina ar ķīmiskiem līdzekļiem, tā korpuss var deformēties, un var nolobīties krāsa. 
•  Neatstājiet fotoaparātu ilgstošā saskarē ar gumijas vai plastmasas priekšmetiem. 
 
Tīrīšana 
Pirms fotoaparāta tīrīšanas izņemiet bateriju vai atvienojiet elektrotīkla adapteru no elektrotīkla 
kontaktligzdas. Pēc tam notīriet fotoaparātu ar mīkstu, tīru drāniņu. 
•  Ja fotoaparāts ir ļoti netīrs, to var notīrīt, noslaukot netīrumus ar mitru drāniņu un pēc tam noslaukot 
ar sausu drāniņu. 
•  Fotoaparāta tīrīšanai neizmantojiet tādus šķīdinātājus, kā benzīnu, atšķaidītāju, alkoholu, trauku 
mazgāšanas līdzekļus utt., jo tie var bojāt fotoaparāta korpusu, un var nolobīties krāsa. 
•  Izmantojot ķīmiski apstrādātu drāniņu, izlasiet tās lietošanas pamācību. 
 
Šķidro kristālu ekrāns 
•  Nespiediet šķidro kristālu ekrānu ar spēku. Tas var izraisīt nevienmērīgu krāsu parādīšanos šķidro kristālu 
ekrānā vai šķidro kristālu ekrāna nepareizu darbību. 
 
VQT1T39  
129