Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
             Papildu informācija
 
 
[MEMORY CARD ERROR PLEASE CHECK THE CARD]  
(atmiņas kartes kļūme, lūdzu, pārbaudiet karti) 
•  Notikusi kļūme. 
→ Ievietojiet karti vēlreiz. 
•  Ievietojiet citu karti. 
•  Notikusi kļūm . 
e
  
 
(nolasīšanas kļūme, lūdzu, pārbaudiet karti) 
[READ ERROR PLEASE CHECK THE CARD]  
→ Ievietojiet karti vēlreiz. 
[WRITE ERROR PLEASE CHECK THE CARD] 
(ierakstīšanas kļūme, lūdzu, pārbaudiet karti)
 
•  Notikusi informācijas ierakstīšanas kļūme. 
→ Izslēdziet fotoaparātu un izņemiet karti. Atkārtoti ievietojiet karti un ieslēdziet fotoaparātu.  
Pārliecinieties, ka fotoaparāts ir izslēgts, pirms izņemat vai ievietojat karti, lai neizraisītu kartes  
bojājumus. 
•  Ievietojiet citu karti. 
 
  
  
 
[MOTION RECORDING WAS CANCELLED DUE TO THE LIMITATION OF THE WRITING 
SPEED OF THE CARD] (kustīgu attēlu ierakstīšana atcelta kartes ierakstīšanas ātruma ierobežojumu 
dēļ) 
  
 
  
 
•  Iestatot attēla kvalitāti [HD] , [WVGA] vai [VGA] režīmā, ir ieteicams izmantot atmiņas kartes, kurām uz 
iepakojuma ir norāde, ka datu pārraides ātrums ir „10MB/s” vai lielāks. 
•  Atkarībā no SD/SDHC atmiņas kartes veida kustīgu attēlu ierakstīšana var tikt pārtraukta, pirms tā ir pabeigta. 
[A FOLDER CANNOT BE CREATED] (nevar izveidot mapi) 
•  Nevar izveidot mapi, jo vairāk nav atlicis neviens izmantojams mapes numurs. (115. lpp.)  
→ Formatē et karti, pirms tam nepieciešamo informāciju saglabājot personālajā datorā vai citur. 
(30. lpp  J SETUP] izvēlnē pēc formatēšanas izvēlaties [NO.RESET] iespēju, mapes numurs tiek 
atiestatīts uz 100 (28. lpp.). 
ji
a [
  
.)
  
[PICTURE IS DISPLAYED FOR 4:3 TV] / [PICTURE IS DISPLAYED FOR 16:9 TV] 
(attēls tiek rādīts 4:3 formāta televizoriem / attēls tiek rādīts 16:9 formāta televizoriem) 
•  Fotoaparātam ir pievienots AV kabelis.  
→ Ja nekavējoties vēlaties izdzēst šo paziņojumu, piespiediet [MENU/SET] taustiņu. Lai mainītu 
televizora formātu, [SETUP] izvēlnē izvēlieties [TV ASPECT] iespēju. (20. lpp.) 
• Šis paziņojums parādās arī tad, ja USB pieslēgkabelis ir pievienots tikai fotoaparātam. Pievienojiet 
pieslēgkabeļa otru galu datoram vai printerim. (113., 115. lpp.) 
 
  
 
[PRINTER BUSY] / [PLEASE CHECK THE PRINTER] (printeris ir aizņemts, lūdzu, pārbaudiet 
printeri) 
•  Printeris nevar izdrukāt. 
→ Pārbaudiet printeri. 
   Funkcijas, kas nevar tikt iestatītas vai noteiktos apstākļos 
   nedarbojas   
 
Fotoaparāta tehnisko īpašību dēļ dažas funkcijas var neizdoties iestatīt vai dažos gadījumos noteiktos apstākļos 
atsevišķas funkcijas nedarbosies. Turpmāk attēlotajā tabulā ir uzskaitītas šīs funkcijas un attiecīgie nosacījumi.
 
VQT1T39  
133