Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
  
Cienījamais pircēj! 
Pateicamies, ka iegādājāties šo Panasonic digitālo fotoaparātu. Lūdzu, rūpīgi 
izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to turpmākām uzziņām 
 
Informācija drošībai
BRĪDINĀJUMS! 
 LAI NEIZRAISĪTU UGUNSGRĒKU, ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENU VAI IERĪCES DARBĪBAS   
 TRAUCĒJUMUS, 
• 
NENOVIETOJIET IERĪCI LIETŪ, MITRUMĀ VAI VIETĀS, KUR UZ TĀS VAR UZPILĒT VAI 
UZŠĻAKSTĪTIES ŠĶIDRUMS, KĀ ARĪ NENOVIETOJIET UZ IERĪCES AR ŠĶIDRUMU PILDĪTUS 
TRAUKUS, PIEMĒRAM, VĀZES. 
• 
IZMANTOJIET TIKAI IETEIKTOS PAPILDU PIEDERUMUS. 
• 
NEATVERIET IERĪCES KORPUSU (VAI AIZMUGURI); TAJĀ NAV DETAĻU, KO VARĒTU  
LABOT LIETOTĀJS. UZTICIET IERĪCES APKOPI KVALIFICĒTAM APKOPES SPECIĀLISTAM. 
 Pirms lietošanas 
Ievērojiet autortiesību likumus.  
Rūpnieciski ierakstītu kasešu, kompaktdisku vai citu veidu publicētu vai pārraidītu 
materiālu pārrakstīšana, izņemot privātas lietošanas nolūkos, ir autortiesību pārkāpums. 
Pat atsevišķu materiālu ierakstīšana privātas lietošanas nolūkos var būt aizliegta. 
•  Ņemiet vērā, ka šī digitālā fotoaparāta vadības taustiņi, sastāvdaļas, izvēlnes iespējas u.c. var 
atšķirties no lietošanas pamācības zīmējumos norādītajiem. 
•  SDHC logotips ir preču zīme. 
•  Microsoft produktu ekrānuzņēmums(-i) ir pārpublicēti ar Microsoft Corporation atļauju. 
•  Citi šajā lietošanas pamācībā izmantotie nosaukumi, uzņēmējsabiedrību un ierīču nosaukumi 
ir attiecīgo uzņēmējsabiedrību preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. 
  Izstrādājuma identifikācijas marķējums atrodas ierīces apakšā. 
 
 
UZMANĪBU! 
BRĪDINĀJUMS! 
Pastāv ugunsgrēka, eksplozijas un apdegumu risks. Neizjaukt, nekarsēt temperatūrā, kas 
pārsniedz 60 °C un nededzināt.
Nepareizi nomainot bateriju, ir iespējama eksplozija. Nomainiet bateriju, izmantojot tikai ražotāja 
ieteiktu tādu pašu vai līdzīga veida bateriju. Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar 
ražotāja norādījumiem.
 
ELEKTRĪBAS KONTAKTLIGZDAI IR JĀBŪT IERĪKOTAI IERĪCES 
TUVUMĀ UN VIEGLI PIEEJAMAI. 
VQT1T39