Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Sagatavošana 
Karte
 
Raksturojums
SD atmiņas karte (8 MB līdz 2 GB) 
•  Liels ierakstīšanas ātrums; 
      A
 
(formatēta, izmantojot FAT12 vai FAT16 
formātu sa kaņā ar SD 
•  Ieraksta aizsardzības 
s
standartu)
 
slēdzis (A) (ja slēdzis ir iestatīts [LOCK] 
pozīcijā, nav iespējama datu ierakstīšana, 
dzēšana vai rediģēšana); kad slēdzis tiek 
atgriezts sākotnējā stāvoklī, atkal ir 
iespējams ierakstīt, dzēst un rediģēt 
datus);
 
 
 
 
SDHC atmiņas karte (4 GB, 8 GB, 
16 GB, 32 GB)
*
 
  
(Formatēta, izmantojot FAT32 formātu 
saskaņā ar SD standartu)
 
MultiMedia karte 
•  paredzēta tikai attēlu ierakstīšanai. 
* SDHC atmiņas karte ir atmiņas kartes standarts, ko 2006. gadā ir noteikusi SD asociācija kartēm ar   
   augstu atmiņu, kas pārsniedz 2 GB. 
* SDHC atmiņas kartes var izmantot ierīcēm, kas ir savietojamas ar SDCH atmiņas kartēm, taču SDHC  
   atmiņas kartes nevar izmantot ierīcēm, kas ir savietojamas tikai ar SD atmiņas kartēm. (Pirms ierīces   
   lietošanas vienmēr izlasiet tās lietošanas pamācību.) 
•  Ja izmantojat kartes ar 4 GB un lielāku atmiņu, izmantojiet tikai atmiņas kartes ar SDHC logotipu 
(šis logotips norāda atbilstību SD standartam). 
•  Lūdzu, pārliecinieties par jaunāko informāciju tīmekļa vietnē. 
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs 
(Informācija šajā vietnē ir pieejama tikai angļu valodā.) 
 
 
        Piezīmes 
•  Neizslēdziet šo ierīci, neizņemiet bateriju vai atmiņas karti un neatvienojiet maiņstrāvas 
elektrotīkla adapteru (DMW-AC5E; komplektā nav iekļauts), ja deg piekļuves indikators [kad 
tiek nolasīti vai dzēsti attēli, vai tiek formatēta iekšējā atmiņa vai atmiņas karte (30. lpp.)]. Bez 
tam, nepakļaujiet fotoaparātu vibrācijai un triecieniem. Atmiņas karte vai kartes dati var tikt 
bojāti, un ierīcei radīsies darbības kļūmes. 
•  Iebūvētās atmiņas vai atmiņas kartes dati var tikt bojāti vai zaudēti elektromagnētisko viļņu, 
statiskās elektrības vai fotoaparāta bojājumu dēļ. Mēs iesakām saglabāt svarīgus datus datorā u.c. 
•  Neformatējiet karti datorā vai citā ierīcē. Lai nodrošinātu pareizu atmiņas kartes darbību, formatējiet 
to fotoaparātā. (30. lpp.) 
•  Sargājiet atmiņas karti no bērniem, lai nepieļautu tās norīšanu. 
  Datuma/laika iestatīšana (laika iestatījuma maiņa) 
 
•  Iegādājoties fotoaparātu, laiks nav iestatīts. 
 
 
Iesl
.
  
 
ēdziet fotoaparātu. 
OFF ON
 
Ekrānā parādās ziņojums [PLEASE SET THE 
CLOCK]. 
 
(Šis ziņojums neparādās [PLAYBACK] režīmā.)
(A )[MENU/SET] taustiņš 
(B) Kursora taustiņi 
 
VQT1T39  
21