Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Sagatavošana 
 
 2  .
 
Nospiediet [MENU / SET] taustiņu. 
 
 
MENU
/SET
 
 
 
Nospiediet ◄/► , lai izvēlētos iespējas (gads,  
 
 3  .
  mēnesis, diena, stunda, minūte, attēlošanas secība  
:
:
vai laika attēlošanas formāts), un pēc tam  
nospiediet ▲/▼, lai iestatītu. 
(A) Laiks mītnes vietā 
(B) Laiks ceļojuma galamērķī (75 . lpp.) 
Atcelt bez pulksteņa iestatīšanas. 
Kā laika attēlošanas formātu izvēlieties [24HRS] vai  
[AM/PM]. 
•  Izvēloties [AM/PM], ekrānā parādās uzraksts AM/PM. 
•  Izvēloties [AM/PM] kā laika attēlošanas formātu, pusnakts laika rādījums 
ekrānā tiek attēlots kā AM 12:00, un dienas vidus tiek attēlots kā PM 12:00. 
Šis attēlošanas formāts ASV un citās valstīs ir vienāds.  
 
 4  .
 
Nospiediet [MENU/SET] taustiņu, lai iestatītu. 
 
•  Pēc laika iestatīšanas izslēdziet fotoaparātu. Ieslēdziet fotoaparātu atkārtoti, 
ieslēdziet ierakstīšanas režīmu un pārbaudiet, vai ekrānā tiek attēloti iepriekš 
veiktie iestatījumi. 
•  Ja tiek nospiests [MENU/SET] taustiņš, bet laika iestatīšana nav pabeigta, 
iestatiet pareizu laiku, veicot turpmāk aprakstītās darbības nodaļā „Laika 
iestatījumu mainīšana”. 
 
Laika iestatījumu mainīšana 
  
[REC] vai [SETUP] izvēlnē izvēlieties [CLOCK SET] un piespiediet 
 taustiņu. (23. lpp.) 
•  Lai iestatītu pareizu laiku, veiciet 3. un 4. solī aprakstītās darbības. 
•  Iebūvētā pulksteņa laika iestatījumi tiks saglabāti fotoaparāta atmiņā vismaz 3 mēnešus arī 
tad, ja baterija tiks izņemta. (Lai uzlādētu iebūvēto bateriju, uz 24 stundām ievietojiet 
fotoaparātā uzlādētu bateriju.)
 
 
        Piezīmes 
•  Laiks tiek attēlots, ja ierakstīšanas laikā vairākas reizes tiek nospiests [DISPLAY]. 
•  Gadu ir iespējams izvēlēties no 2000. līdz 2099. 
•  Ja laiks nav iestatīts, tad uz attēla nevar tikt uzdrukāts pareizs datums, izmantojot [TEXT STAMP] 
iespēju (102. lpp.), vai pasūtot attēlus foto laboratorijā. 
•  Ja laiks ir iestatīts, tas var tikt uzdrukāts uz attēliem pat tādā gadījumā, ja fotoaparāta ekrānā tas 
neparādās. 
  
   Izvēlnes iestatīšana 
 
Fotoaparātam ir izvēlnes, kas ļauj veikt iestatījumus attēlu uzņemšanai, un apskatīt tos tieši tā, kā jūs 
vēlaties, kā arī izvēlnes, kas atvieglo un padara fotoaparāta lietošanu interesantāku. 
[SETUP] izvēlne jo īpaši satur svarīgus iestatījumus, kas attiecas uz fotoaparāta pulksteni un jaudu. Pirms 
sākat lietot fotoaparātu, pārbaudiet šīs izvēlnes iestatījumus. 
 
22 
VQT1T39