Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Sagatavošana 
 
Regulējot fokusu ar roku, parādās palīdzības ekrāns, ka atvieglo objekta 
fokusēšanu. 
 
 
[OFF]:  
[MF ASSIST] 
[MF1]: tiek palielināta attēla cen ālā daļa 
tr
[MF2]: tiek palielināts viss attēls
 
(manuālā fokusa 
palīdzības ekrāns) 
 
•  Papildu informāciju skatīt 60. lpp. 
 
Baterijas kalpošanas ilgumu var pagarināt, veicot iestatījumus šajās izvēlnēs. 
 
Izmantojot šo režīmu, šķidro kristālu ekrāns tiks au mātiski izslēgts, ja 
to
to nelietosiet, lai izvairītos no baterijas izlādēšanās.
 
 
ECO 
[ECONOMY] 
(ekonomiskais režīms)
 
[POWER SAVE] (enerģijas taupīšanas režīms): 
Fotoaparāts tiek automātiski izslēgts, ja tas netiek lietots noteiktu laiku, kāds 
ir izvēlēts iestatījumos. 
[OFF]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]
 
[AUTO LCD OFF]: 
Uzņemot attēlus, šķidro kristālu ekrāns automātiski tiek izslēgts, ja 
fotoaparāts netiek lietots no eiktu laiku, kāds ir izvēlēts iestatījumos. 
t
[OFF]/[15SEC.]/[30SEC.]
 
 
• 
Lai atceltu [POWER SAVE] režīmu, līdz pusei nospiediet aizvara taustiņu vai izslēdziet fotoaparātu. 
• 
Inteliģentajā automātiskajā režīmā [POWER SAVE] iespēja ir iestatīta uz [5 MIN.]. 
• 
[POWER SAVE] iespēja ir iestatīta uz [2 MIN.], ja [AUTO LCD OFF] ir iestatīts uz [15 SEC.] vai [30 SEC.]. 
• 
Kad šķidro kristālu ekrāns ir izslēgts, izgaismojas stāvokļa indikators. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai atkal 
ieslēgtu šķidro kristālu ekrānu. 
• 
[AUTO LCD OFF] nedarbojas, ja tiek lietota izvēlne vai apskates tālummaiņa. 
• 
Ja šķidro kristālu ekrāns ir izslēgts, izslēgtas ir arī AV un HD izejas. 
 
 
Iestatiet uzņemtā attēla parādīšanas ilgumu. 
 
[OFF] 
[1SEC.] 
  
[2SEC.] 
[AUTO REVIEW] 
(automātiskā apskate)
 
[HOLD]:   attēli tiek rādīti tik ilgi, kamēr tiek turēts nospiests jebkurš no 
šiem taustiņiem. 
[ZOOM]:   attēls automātiski parādās ekrānā vienu sekundi, pēc tam tas tiek 
palielināts četras reizes un ir redzams ilgāk par vienu sekundi.
 
• 
Fotografējot attēlus ar automātisko ekspozīcijas pielāgošanu (54. lpp.) / fotografējot, secīgi ierakstot trīs 
attēlus (55. lpp.), vai izmantojot [MULTI FILM] (78. lpp.), [HIGH SPEED BURST] (68. lpp.), [FLASH 
BURST] (69. lpp.) skatu režīmā, secīgu attēlu ierakstīšanas režīmā (56. lpp.) vai, ierakstot nekustīgus 
attēlus ar skaņu (97. lpp.), automātiskās apskates funkcija darbojas neatkarīgi no tās iestatījuma. (Attēlu 
nevar palielināt.) 
• 
Inteliģentajā automātiskajā režīmā automātiskās apskates funkcija ir iestatīta uz [2 SEC.]. 
• 
Ja [HIGHLIGHT] (27. lpp.) ir iestatīts [ON] režīmā, automātiskās apskates laikā baltās krāsas piesātinātie 
laukumi mirgo melnā un baltā krāsā.  
 
  
 
 
  
Atiestata nākošā ierakstītā faila numuru uz 0001.
 
 [NO.RESET] 
(kārtas skaitļa atjaunošana)
 
•  Mapes numurs tiek atjaunināts, un faila numurs sākas ar 0001. (115. lpp.) 
•  Mapei var tikt piešķirts numurs no 100 līdz 999.