Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pirms lietošanas 
 
 Informācija par atbrīvošanos no elektroniskajām un elektriskajām    
 ierīcēm  
Šādi simboli uz ierīcēm, iepakojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, ka 
nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar 
sadzīves atkritumiem.  
Lai pareizi tiktu veikta nolietoto ierīču un izlietoto bateriju reģenerācija un 
otrreizējā pārstrāde, lūdzu, nogādājiet šos izstrādājumus speciālos atkritumu 
savākšanas punktos saskaņā ar vietējo likumdošanu un direktīvām 
2002/96/EK un 2006/66/EK. 
Atbilstošā veidā atbrīvojoties no šiem izstrādājumiem un baterijām, jūs 
palīdzat saglabāt vērtīgus resursus un novērst jebkādu negatīvo ietekmi uz 
cilvēka veselību un vidi, kas varētu rasties, atbrīvojoties no atkritumiem 
nepiemērotā veidā.  
Lai iegūtu papildu informāciju par nolietoto ierīču un izlietoto bateriju 
savākšanu un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu 
savākšanas dienestu vai ierīces pārdošanas vietu. 
Par atbrīvošanos no atkritumiem nepareizā veidā var tikt piemērota soda 
nauda saskaņā ar valsts likumdošanu. 
 
 
Uzņēmumiem Eiropas Savienībā 
Ja jūs vēlaties atbrīvoties no elektriskajām vai elektroniskajām ierīcēm, 
lūdzu, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi vai piegādātāju, lai saņemtu 
papildu informāciju par pareizu atbrīvošanos no šiem atkritumiem. 
[Informācija par atbrīvošanos no elektroniskajām un elektriskajām 
ierīcēm ārpus Eiropas Savienības]  
Šie simboli ir spēkā tikai Eiropas Savienībā. Ja jūs vēlaties atbrīvoties no 
šiem izstrādājumiem un baterijām, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, 
savu tirdzniecības pārstāvi vai piegādātāju, lai saņemtu papildu informāciju 
par pareizu atbrīvošanos no šiem atkritumiem. 
Piezīme par baterijas simbolu (pēdējie divi piemēri): 
Šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmisko simbolu. Tādā gadījumā tas 
atbilst direktīvas prasībām par izmantotajām ķīmiskajām vielām. 
 
        CD 
■ Informācija par bateriju
 
lādētāju
 
Uzmanību! 
•  neierīkojiet un nenovietojiet ierīci grāmatplauktā, iebūvētā skapī vai citā slēgtā vietā. 
rūpējieties, lai ierīcei tiktu nodrošināta laba ventilācija. lai neizraisītu elektriskās 
strāvas triecienu vai ugunsgrēku pārkaršanas dēļ, pārliecinieties, ka aizkari un citi 
materiāli neaizklāj ventilācijas atveres. 
•  neaizklājiet ierīces ventilācijas atveres ar avīzēm, galdautiem, aizkariem un līdzīgiem 
priekšmetiem.  
•  nenovietojiet uz ierīces atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegtas sveces. 
•  atbrīvojieties no baterijām videi draudzīgā veidā. 
 
•  Bateriju lādētājs darbojas gaidīšanas režīmā, ja ir pievienots maiņstrāvas 
elektrotīkla vads. Kad elektrības vads ir pievienots elektrotīkla kontaktligzdai, primārajā ķēdē
vienmēr ir spriegums. 
 
VQT1T39