Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pamatdarbības 
[PLAYBACK] režīms
 
Attēlu noskatīšanās ([NORMAL PLAY] (parasta noskatīšanās))
1  . 
Pabīdiet [REC]/[PLAYBACK] 
selektorslēdzi (A) 
 
 stāvoklī. 
 
•  Turpmāk minētajos gadījumos attēlu parastā 
noskatīšanās tiek iestatīta automātiski: 
 
– ja režīms ir ticis pārslēgts no [REC] uz  
   [PLAYBACK] režīmu; 
 
– ja fotoaparāts ir ieslēgts, [REC]/[PLAYBACK]  
2
 
   selektorslēdzim atrodoties 
 stāvoklī. 
 
 
 
   2 
A
Piespiediet 
, lai izvēlētos attēlu. 
B
 
(A) 
Faila numurs 
(B) Attēla numurs 
 Apskatīt iepriekšējo attēlu 
Apskatīt nākošo attēlu 
•  Attēlu tīšanas uz priekšu vai atpakaļ ātrums 
mainās atkarībā no attēlu noskatīšanās režīma. 
 
■ Ātrā tīšana uz priekšu / atpakaļ 
Noskatīšanās laikā piespiediet un turiet nospiestu 
 taustiņu. 
 Ātri attīt atpakaļ 
 Ātri pārtīti uz priekšu 
•  Faila numurs (A) un attēla numurs (B) mainās tikai pakāpeniski pa vienam. Atlaidiet ◄/►, kad tiek 
attēlots vēlamais attēla numurs. 
•  Turot nospiestu ◄/► taustiņu, uz priekšu / atpakaļ tīto attēlu skaits palielinās. 
Attēla apstiprināšana [REC] (ierakstīšanas) režīmā (Review
[REC] (ierakstīšanas) režīmā Jūs varat apstiprināt attēlu. Jūs varat arī tīt attēlus, izmantojot ◄/► taustiņu 
un apskates tālummaiņu (43. lpp.) vai dzēst attēlus (44. lpp.).  
1. 
[SETUP] izvēlnē izvēlieties [Fn BUTTON SET] un piespiediet ► taustiņu. 
2. 
Piespiediet 
 un izvēlieties [REVIEW] un pēc tam piespiediet [MENU/SET], lai iestatītu.
•  Ja ir iestatīts [REC] režīms, Jūs varat apstiprināt attēlu, piespiežot 
 taustiņu. 
 
42 
VQT1T39