Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pamatdarbības 
Vairāku attēlu (līdz 50) vai visu attēlu dzēšana 
 
 
 
 1  .
 
 2  .
 
 
 
 3  .
 
Piespiediet 
 taustiņu. 
 
Piespiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos [DELETE MULTI] 
vai [DELETE ALL], un pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu. 
• [DELETE ALL] → 5. solis. 
Piespiediet 
taustiņu, lai izvēlētos attēlu, un 
pēc tam piespiediet [DISPLAY] taustiņu, lai  
iestatītu. 
(Atkārtojiet šo soli.) 
•  Uz izvēlētajiem attēliem parādās 
 ikona.  
Atkārtoti piespiežot [DISPLAY] taustiņu, iestatījums  
tiek atcelts. 
DISPLAY
 
 
 
 4  .
  Piespiediet [MENU/SET] 
 
Piespiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos [YES] (apstiprināt), 
un pēc tam piespiediet [MENU/SET], lai iestatītu. 
 5  .
 
 
 
■ Vēlreiz parādās izvēles ekrāns. 
Izvēlieties [DELETE ALL] (dzēst 
visu) vai [ALL DELETE EXCEPT
] (dzēst visu, izņemot), piespiediet 
▲ taustiņu, lai izvēlētos [YES] (apstiprināt) un dzēsiet attēlus. 
([ALL DELETE EXCEPT 
] iespēju nevar izvēlēties, ja nav attēlu, kas 
ir iestatīti kā [FAVORITE] (iecienītākie).) 
        Piezīmes 
•  Kamēr notiek attēlu dzēšana (vai tiek parādīta 
 ikona), neizslēdziet fotoaparātu. Lietojiet 
pietiekami uzlādētu bateriju vai maiņstrāvas elektrotīkla adapteru (DMW-AC5E; komplektā nav 
iekļauts). 
•  Piespiežot [MENU/SET] taustiņu attēlu dzēšanas laikā un izvēloties [DELETE MULTI], [DELETE 
ALL] vai [ALL DELETE EXCEPT 
] iespēju, dzēšana tiks pārtraukta, pirms tā būs pabeigta. 
•  Jo lielāks ir attēlu skaits, kurus vēlaties izdzēst, jo ilgāk notiks dzēšana. 
•  Ja attēli neatbilst DCF standartam, vai ir aizsargāti (110. lpp.), tie netiks izdzēsti pat tad, ja 
izvēlēsieties [DELETE ALL] vai [ALL DELETE EXCEPT 
] iespēju. 
 
VQT1T39  
45