Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
 1 .
 
the compensation range of the exposure with 
2
 
 
 
/
1.
 
 
 2 .
 
 
Vairākas reizes piespiediet 
 taustiņu, līdz parādās 
[AUTO BRACKET] indikators, un iestatiet kompensācijas 
diapazonu, izmantojot 
 taustiņus. 
•  Ja jūs neizmantojat automātisko ekspozīcijas pielāgošanu, 
izvēlieties [OFF] (izslēgts) (0). 
 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai pabeigtu. 
• 
Lai pabeigtu, jūs varat arī piespiest aizvara taustiņu līdz pusei.
 
Fotografēšana, secīgi ierakstot trīs attēlus 
Vienreiz piespiežot aizvara taustiņu, automātiski tiek ierakstīti trīs attēli ar TV formātu [4:3], [3:2] un 
[16:9] (aizvars noskan tikai vienreiz). 
 1 .
 
 
Piespiediet [DISPLAY] taustiņu, lai automātiskās ekspozīcijas 
pielāgošanas ekrānā parādītos [MULTI APSPECT]. 
 
 
•  Katru reizi, piespiežot [DISPLAY] taustiņu, automātiskās 
ekspozīcijas pielāgošanas režīms tiek pārslēgts uz fotografēšanu, 
ierakstot secīgi trīs attēlus, un otrādi. 
 2 .
 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [ON] (ieslēgt).
 
•  Lai pabeigtu, jūs varat arī piespiest aizvara taustiņu līdz pusei. 
 
 3 .
 
 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
 
•  Lai pabeigtu, jūs varat arī piespiest aizvara taustiņu līdz pusei. 
•  Secīgi ierakstīto attēlu izmērs ir šāds. 
 
  
  
  
  
  
 
 
Piem., ja iestatījums ir 6,5 M (3:2) 
 
•  7 M (4:3), 6,5 M (3:2) un 6 M (16:9). 
 
 
* Izvēloties fotografēšanu, secīgi ierakstot trīs attēlus, pikseļu skaitu nevar iestatīt mazāku par    
   iepriekš norādītajiem izmēriem. Ja izmēri ir iepriekš iestatīti, tie uz brīdi atgriezeniski tiks    
   mainīti uz iepriekš norādītajiem izmēriem. 
 
 
 
          Piezīmes 
  
•  Iestatot automātisko ekspozīcijas pielāgošanu, ekrānā parādās 
 ikona. 
  
•  Iestatot fotografēšanas režīmu, kad secīgi tiek ierakstīti trīs attēli, ekrānā parādās 
 ikona 
•  Fotografējot ar automātisko ekspozīcijas pielāgošanu, pēc ekspozīcijas kompensācijas diapazona 
noregulēšanas attēli tiek ierakstīti, izmantojot izvēlēto ekspozīcijas kompensācijas diapazonu. 
Ja ekspozīcija ir kompensēta, ekspozīcijas kompensācijas vērtība parādās ekrāna apakšējā kreisajā 
stūrī. 
•  Izslēdzot fotoaparātu vai aktivizējot [POWER SAVE] (enerģijas taupīšanas) režīmu, automātiskā 
ekspozīcijas pielāgošana / fotografēšanu, secīgi ierakstot trīs attēlus tiek atcelta. 
•  Izmantojot automātisko ekspozīcijas pielāgošanu / fotografēšanu, secīgi ierakstot trīs attēlus, 
automātiskā apskates funkcija darbojas neatkarīgi no automātiskās apskates funkcijas iestatījuma. 
(Attēls netiek palielināts.) 
VQT1T39  
55
[SETUP] izvēlnē automātiskās apskates funkciju nevar iestatīt.