Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Papildu funkcijas (noskatīšanās)
 
 1   
P 
 
 2   
P 
 
        Piezīme 
Veiciet 94. lpp. 1. un 2. solī aprakstītās darbības. 
 
Piespiediet 
 taustiņus un izvēlieties [FAVORITE PLAY], pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu. 
•  [PLAYBACK] izvēlnē ir iespējams izmantot tikai [ROTATE], [ROTATE DISP.], [DPOF PRINT], 
[PROTECT] vai [AUDIO DUB.] iespējas. 
[PLAYBACK] režīms: 
 
Kustīgu att
tēlu ar skaņu noskatīšanās 
ēlu / at
  
 
Kustīgi attēli 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties attēlu ar kustīgu attēlu 
ikonu (piemēram, [QVGA-H]), un pēc tam piespiediet 
C
B
A
 taustiņu, 
lai noskatītos attēlu. 
(A) Kustīgu attēlu ierakstīšanas laiks 
(B) Kustīgu attēlu ikona 
(C) Kustīgu attēlu noskatīšanās ikona 
•  Pēc attēlu noskatīšanās sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī ir redzams 
pagājušais noskatīšanās laiks.  
Piemēram, 8 minūtes un 30 sekundes parādās kā [8m30s]. 
 
■ Kustīgu attēlu noskatīšanās laikā veicamās darbības  
Kursors, kas tiek parādīts ekrānā attēlu apskates laikā, ir tāds pats kā 
 
taustiņi. 
(A) Apskatīt / apturēt (pauzēt) 
(B) Pārtraukt 
(C) Ātri attīt atpakaļ. Attīt kadru pēc kadra* 
(D) Ātri pārtīt uz priekšu. Pārtīt uz priekšu kadru pēc kadra* 
  
 
* Šīs darbības var veikt tikai pauzes režīmā 
 
(E) Samazi t skaļumu 
t ska
(F) Palielinā
ļumu 
  
Attēli ar skaņu 
Piespiediet 
taustiņus un izvēlieties attēlu ar skaņas ikonu 
A
, pēc tam piespiediet   taustiņu, lai sāktu noskatīšanos. 
 
(A) Skaņas ikona 
•  Papildu informāciju par nekustīgu attēlu ar skaņu izveidošanu lasiet 
[AUDIO REC.] (90. lpp.) un [AUDIO DUB.] (111. lpp.) nodaļās. 
 
VQT1T39  
97