Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (vi)

Download
- 163 -

[L/3.5
SM5S]
89 mm
M127 mm
[2L/5
SM7S]
127 mm
M178 mm
[POSTCARD]
100 mm
M148 mm
[16:9]
101.6 mm
M180.6 mm
[A4]
210 mm
M297 mm
[A3]
297 mm
M420 mm
[10
M15cm]
100 mm
M150 mm
[4
SM6S]
101.6 mm
M152.4 mm
[8
SM10S]
203.2 mm
M254 mm
[LETTER]
216 mm
M279.4 mm
[CARD SIZE]
54 mm
M85.6 mm
Câúðçâàíå êúì äðóãè óñòðîéñòâà
[PAPER SIZE] (Ðàçìåð íà õàðòèÿòà)
Ïîçèöèÿ
Îïèñàíèå íà íàñòðîéêèòå
Ïðèîðèòåòíà å íàñòðîéêàòà íà ïðèíòåðà.
Pàçìåðèòå, êîèòî íå ñå ïîääúðæàò îò ïðèíòåðà, íå ñå èçîáðàçÿâàò.