Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (vi)

Download
- 176 -
Äðóãè
Others
Ñèìâîëè íà äèñïëåÿ
w Ïðè çàïèñ
Çàïèñ â Ïðîãðàìåí AE ðåæèì [   ] (Ôàáðè÷íè íàñòðîéêè)
1
2   Äæîéñòèê 
(Ñ27, 43, 75, 77, 80)
1
5   Êîìïåíñàöèÿ íà åêñïîçèöèÿòà 
(Ñ69)
1
6   Ðåæèì íà èçìåðâàíå
 (Ñ113)
1
7
Ðåæèì íà çàïèñ
Ðåæèì íà ñâåòêàâèöàòà 
(Ñ59)
AF îáëàñò 
(Ñ41) 
4 Ôîêóñ 
(Ñ41)
Pàçìåð íà êàðòèíàòà 
(Ñ106)
7 Êà÷åñòâî 
(Ñ107)
Èíäèêàöèÿ çà áàòåðèÿòà 
(Ñ16)
Áðîé íà çàïèñâàíèòå ñíèìêè 
(Ñ203)
10  Bãðàäåíà ïàìåò 
(Ñ20)
: Êàðòà 
(Ñ20) 
(ïîêàçâà ñå ñàìî
çàïèñ) 
11  Ñúñòîÿíèå íà çàïèñà
Oïòè÷åí ñòàáèëèçàòîð 
(Ñ122)
/
 
: Ïðåäóïðåæäåíèå çà ëþëååíå 
(Ñ42)
ISO ÷óâñòâèòåëíîñò 
(Ñ109)
 
13  Ñêîðîñò íà çàòâîðà 
(Ñ41)
 
14  Aïåðòóðà 
(Ñ41)
 
99
1/30
1/30
1/30
F2.0
F2.0
F2.0
F2.0
1 2
3 4 5 6 7 8
12
13
14
9
10
16
15
17
11
5 Ôèëìîâ 
ðåæèì 
(Ñ103)