Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (vi)

Download
- 187 -
[FLASH] 
(Ñ59)
Ïðè "auto bracket" ðåæèì
[BURST]
,, /, ï, ô, 5, 4 è 7 â [SCENE MODE]
$ ðåæèì
[MULTI FILM] âúâ [FILM MODE]
Ïðè èçïîëçâàíå íà êîíâåðòèðàù îáåêòèâ
,, /, ï, ô, , 
5, 4 è 7 â [SCENE MODE]
$ ðåæèì
[SELFTIMER]
 
(Ñ67)
ô â [SCENE MODE]
$ ðåæèì
[EXPOSURE]
 
(Ñ69)
º ðåæèì
5 â [SCENE MODE]
[AUTO BRACKET]
 
( 70)
ô, , 
5,  
è        â [SCENE MODE]
$ ðåæèì
[MULTI. EXPO.]
[MULTI ASPECT] 
( 71)
9, ô, , 
5,  
è  
â [SCENE MODE]
$ ðåæèì
[MULTI. EXPO.]
[BURST] 
( 73)
ô, , 
5,  
è 
 
â [SCENE MODE]
[MULTI. EXPO.]
$ ðåæèì
[AUDIO REC.]
[PICTURE SIZE]
 
( 106)
9, ô, ,  è 
 
â [SCENE MODE]
$ ðåæèì
[QUALITY] 
( 107)
9, ô, ,  è 
 
â [SCENE MODE]
$ ðåæèì
[INTELLIGENT ISO] 
( 108)
¼
 ðåæèì
º
 
ðåæèì
Û
 
ðåæèì
$ ðåæèì
[SENSITIVITY]
 
( 109)
Û
 
ðåæèì
$ ðåæèì
Ïðè Èíòåëèãåíòíà ISO ÷óâñòâèòåëíîñò
[ISO LIMIT SET] 
( 109)
Û
 ðåæèì
$ ðåæèì
Äðóãè
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ìîùíîñò íà 
ñâåòêàâèöàòà
(Ñ62)
 Êîãàòî [QUALITY] å íàñòðîåíî íà [      ], [      ] èëè [     ]