Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (vi)

Download
- 203 -
4:3
(
10M):
(
3648
M2736)
(7M
):
(3072
M2304)
(5M
):
(2560
M1920)
A  › 
 
 
A  › 
A  › 
4
2
3
9
20
3
3
14
28
3
3
20
40
32 MB
2
1
1
5
11
1
2
7
16
1
2
11
23
64 MB
5
3
4
11
24
3
4
16
34
4
4
24
48
128 MB
10
7
8
24
49
7
8
35
69
8
9
50
99
256 MB
19
14
16
48
97
15
17
68
135
16
18
98
190
512 MB
39
27
32
97
190
30
34
135
270
32
35
195
380
1 GB
79
56
65
195
380
61
69
270
540
65
71
390
770
2 GB
160
110
130
390
770
120
140
550
1090
130
145
790
1530
4 GB
310
220
260
770
1520
240
270
1090 2150
260
280
1560 3010
8 GB
640
450
530
1580 3100
490
560
2230 4380
530
580
3180 6130
16 GB
1290
920
1070 3180 6250 1000 1120 4490 8820 1070 1170 6410 12350
32 GB
2590 1840 2150 6390 12540 2010 2260 9010 17700 2150 2340 12870 24780
Äðóãè
Others
Áðîé íà çàïèñâàíèòå ñíèìêè è 
âðåìå çà çàïèñ
îáåêòè.
w Áðîé íà çàïèñâàíèòå ñíèìêè
 Áðîÿò íà ñíèìêèòå è âðåìåòî çà çàïèñ ñà ïðèáëèçèòåëíè (òå çàâèñÿò îò óçëîâèÿòà
íà çàïèñà è îò òèïà íà èçïîëçâàíàòà êàðòà). 
 Áðîÿò íà ñíèìêèòå è âðåìåòî çà çàïèñ âàðèðàò, â çàâèñèìîñò îò çàñíåìàíèòå
Ôîðìàò
Pàçìåð
Êà÷åñòâî
Bãðàäåíà ïàìåò
(Ïðèáë. 50 MB)
Êàðòà