Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (vi)

Download
- 4 -
• [PORTRAIT] ......................................86
• [SOFT SKIN] .....................................86
• [SELF PORTRAIT] ............................86
• [SCENERY] .......................................87
• [SPORTS] .........................................87
• [NIGHT PORTRAIT] ..........................87
• [NIGHT SCENERY]...........................88
• [FOOD] ..............................................88
• [PARTY] ............................................88
• [CANDLE LIGHT] ..............................88
• [BABY1]/[BABY2] ..............................89
• [PET] .................................................90
• [SUNSET]..........................................90
• [HIGH SENS.] ...................................90
• [HI-SPEED BURST] ..........................91
• [FLASH BURST] ...............................91
• [STARRY SKY] .................................92
• [FIREWORKS] ..................................92
Ïîñòàâÿíå íà êàïàêà íà îáåêòèâà ........12
Cúäúðæàíèå
Ïðåäè óïîòðåáà
Èíôîðìàöèÿ çà âàøàòà áåçîïàñíîñò..... 2
Áúðçî ðúêîâîäñòâî ................................. 6
Ïðèíàäëåæíîñòè ..................................... 8
Íàèìåíîâàíèÿ íà êîìïîíåíòèòå ............ 9
Ïîäãîòîâêà
Îñíîâíè ôóíêöèè
 Ïðîìÿíà íàñòðîéêàòà íà ÷àñîâíèêà..23
Ðàáîòà ñ ìåíþòî........................................24
 Èçïîëçâàíå íà ìåíþòî ......................25
 Èçïîëçâàíå íà áúðçè íàñòðîéêè ...... 27
Çà Setup ìåíþòî .......................................28
Èçáèðàíå íà ðåæèì íà çàïèñ [REC] .......36
Çàðåæäàíå íà áàòåðèÿòà .........................14
Çà áàòåðèÿòà (âðåìå çà çàðåæäàíå/
áðîé çàïèñâàíè ñíèìêè) ...........................16
Ïîñòàâÿíå è èçâàæäàíå íà êàðòàòà  
(oïöèÿ) / áàòåðèÿòà .................................. 18
Çà âãðàäåíàòà ïàìåò / êàðòàòà ................20 
Íàñòðîéâàíå íà äàòàòà è ÷àñà .................22
 Èçïîëçâàíå íà åêðàííèÿ ôîðìàò.......38
• Ðàçïîçíàâàíå íà ïîñîêàòà.............42
• Óâåëè÷àâàíå íà òî÷êàòà íà 
ôîêóñèðàíå ......................................42
• Èçìåñòâàíå íà ïðîãðàìàòà.............43
Ñíèìàíå ñ ïðåäïî÷èòàíè íàñòðîéêè 
(Ïðîãðàìåí ÀÅ ðåæèì íà ñíèìàíå) ........39
 Ôîêóñèðàíå ....................................... 41
 Êîãàòî îáåêòúò íå å íà ôîêóñ
 
(íàïðèìåð, êîãàòî îáåêòúò íå 
å â öåíòúðà íà çàñíåìàíàòà 
êîìïîçèöèÿ) ......................................... 41
 Ïðåäîòâðàòÿâàíå íà òðåïåðåíåòî ... 42
•  Ïðîâåðêà íà ñíèìêàòà â ðåæèì   
[REC] (Review)..................................51
Ñíèìàíå ñ àâòîìàòè÷íè ôóíêöèè 
(Èíòåëèãåíòåí àâòîìàòè÷åí ðåæèì) ........44
 Ðàçïîçíàâàíå íà ñöåíàòà..................45 
 Ôóíêöèÿ AF ïðîñëåäÿâàíå ................46 
 Çà ñâåòêàâèöàòà .................................46
 Íàñòðîéêè â Èíòåëèãåíòåí àâòî ðåæèì..47 
Ñíèìàíå ñ ïðèáëèæàâàíå.....................48
 Îïòè÷íî ïðèáëèæàâàíå /
Äîïúëíèòåëíî îïòè÷íî ïðèáëèæàâàíå (EZ)/
 
Äèãèòàëíî ïðèáëèæàâàíå ...............48
Âúçïðîèçâåæäàíå íà ñíèìêè
([NORMAL PLAY]) ....................................55
Multi Aspect.............................................70
• Auto Bracket......................................70
• Multi Aspect .......................................71
Ñíèìàíå â Burst ðåæèì .........................73
Ñíèìàíå ÷ðåç çàäàâàíå íà àïåðòóðàòà/ 
ñêîðîñòòà íà çàòâîðà .............................75
• Ïðèîðèòåò íà àïåðòóðàòà AE..........75
• Ïðèîðèòåò íà çàòâîðà AE ................76
Ñíèìàíå ñ ðú÷íî íàñòðîéâàíå íà 
åêñïîçèöèÿòà .........................................77
Aïåðòóðà è ñêîðîñò íà çàòâîðà ............79
Ñíèìàíå ñ ðú÷íî ôîêóñèðàíå...............80
• MF ASSIST .......................................81
Ðåãèñòðèðàíå íà ïåðñîíàëíè 
(Custom) íàñòðîéêè ..............................83
Ñíèìàíå â Custom ðåæèì.....................84
Ñíèìàíå ñ íàñòðîéêè, ñúîòâåòñòâàùè 
íà ñöåíàòà (Ðåæèì íà ñöåíàòà)............85
 Ïîêàçâàíå íà íÿêîëêî ñíèìêè
 
åäíîâðåìåííî  (Multi Playback)...........51
 Ïðèáëèæàâàíå ïðè âúçïðîèçâåæäàíå 52
 Ïðåâêëþ÷âàíå íà [PLAYBACK] ðåæèìà 53 
Èçòðèâàíå íà ñíèìêè............................. 54
 Èçòðèâàíå íà åäíà ñíèìêà .............54
 
Èçòðèâàíå íà íÿêîëêî ñíèìêè (äî 50)
 
èëè íà âñè÷êè ñíèìêè .....................54
Äîïúëíèòåëíè ôóíêöèè (çàïèñ)
Çà LCD ìîíèòîðà/âèçüîðà .......................56
Ñíèìàíå ñ âãðàäåíàòà ñâåòêàâèöà .................59
 Ïðåâêëþ÷âàíå íà íàñòðîéêèòå íà
ñâåòêàâèöàòà ........................................59
Áëèçêè ñíèìêè...........................................65
Ñàìîçàñíåìàíå ........................................67
Êîìïåíñàöèÿ íà åêñïîçèöèÿòà................69
Ñíèìàíå ñ ôóíêöèÿ "Auto Bracket/