Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (vi)

Download
- 5 -
• [BEACH]............................................93
• [SNOW] .............................................93
• [AERIAL PHOTO] .............................93
• [PIN HOLE] .......................................94
• [FILM GRAIN] ...................................94
• [FILM MODE] ..................................103
• [PICTURE SIZE] .............................106
• [QUALITY].......................................107
• [INTELLIGENT ISO]........................108
• [SENSITIVITY] ................................109
• [ISO LIMIT SET]..............................109
• [WHITE BALANCE].........................110
• [METERING MODE] .......................113
• [AF MODE]......................................114
• [PRE AF] .........................................117
• [AF/AE LOCK] .................................118
• [I.EXPOSURE] ................................119
• [MULTI. EXPO.] ..............................119
• [DIGITAL ZOOM] ............................122
• [STABILIZER] .................................122
• [MIN. SHTR SPEED] ......................123
• [AUDIO REC.] .................................123
• [AF ASSIST LAMP] .........................124
• [FLASH SYNCHRO] .......................125
• [EXT. VIEWFINDER] ......................126
• [CONVERSION] ..............................127
• [CLOCK SET]..................................127
Âúçïðîèçâåæäàíå íà äâîåí äèñïëåé...128
Âúçïðîèçâåæäàíå íà ñíèìêèòå 
ïîðåä (Ñëàéä-øîó)..............................130
Èçáèðàíå íà ñíèìêè è âúçïðîèçâåæ- 
äàíåòî èì ([CATEGORY PLAY]/
[FAVORITE PLAY])...............................133
• [CATEGORY PLAY]........................133
• [FAVORITE PLAY] ..........................134
Ìåíþ âúçïðîèçâåæäàíå [PLAYBACK]..139
• [CALENDAR]...................................139
• [TITLE EDIT] ...................................141
• [TEXT STAMP]................................143
• [RESIZE] .........................................145
• [TRIMMING] ....................................146
• [LEVELING].....................................147
• [ASPECT CONV.] ...........................148
• [ROTATE]/[ROTATE DISP.]............149
• [FAVORITE] ....................................150
• [DPOF PRINT] ................................151
• [PROTECT] .....................................153
• [AUDIO DUB.] .................................154
• [COPY] ............................................155
Èçïîëçâàíå íà êîíâåðòèðàùè 
îáåêòèâè (oïöèÿ) .................................169
Èçïîëçâàíå íà ïðîòåêòîð/ôèëòúð.......171
Âúíøíà ñâåòêàâèöà (oïöèÿ) ................173
Âúíøåí âèçüîð (oïöèÿ) ........................175
Çàïèñ íà âèäåî ......................................95
Ïîëåçíè ôóíêöèè ïðè 
ïúòóâàíå ................................................98
• Çàïèñ íà äåíÿ îò 
âàêàíöèÿòà è ìåñòîïîëîæåíèåòî 
íà âàêàíöèÿòà .................................98
• Çàïèñ íà äàòàòà è ÷àñà 
ïðè ïúòóâàíå â ÷óæáèíà 
(World Time) ...................................101
Ìåíþ ïðè ðåæèì çàïèñ [REC] ...........10
3
Äîïúëíèòåëíè ôóíêöèè
(âúçïðîèçâåæäàíå)
Âúçïðîèçâåæäàíå íà âèäåî/
ñíèìêè ñúñ çâóê ......................................135
 Âèäåî .............................................. 135
 Ñíèìêè ñúñ çâóê ............................. 136
Ñúçäàâàíå íà ñíèìêè îò âèäåî ........... 137
Câúðçâàíå ñ äðóãè óñòðîéñòâà
Câúðçâàíå ñ êîìïþòúð ........................... 156
Pàçïå÷àòâàíå íà ñíèìêèòå ................... 159
 Èçáèðàíå íà åäíà ñíèìêà è
pàçïå÷àòâàíåòî é ........................... 160
 Èçáèðàíå íà íÿêîëêî ñíèìêè è
 
pàçïå÷àòâàíåòî èì......................... 161
 Íàñòðîéêè çà ïå÷àò ....................... 162 
Âúçïðîèçâåæäàíå íà ÒÂ åêðàí.............. 165
 Âúçïðîèçâåæäàíå íà ñíèìêèòå 
÷ðåç AV êàáåë (îò êîìïëåêòà) ...... 165
òåëåâèçîð ñúñ ñëîò çà SD êàðòà... 166
 
êîìïîíåíòíèÿ èçõîä ..................... 167
 Âúçïðîèçâåæäàíå íà ñíèìêèòå íà
 Âúçïðîèçâåæäàíå íà ñíèìêèòå ÷ðåç
Äðóãè
Ñèìâîëè íà äèñïëåÿ ........................... 176 
Ïðè óïîòðåáà....................................... 179 
Ñúîáùåíèÿ íà äèñïëåÿ ...................... 183 
Ôóíêöèè, êîèòî íå ìîãàò äà ñå àêòèâèðàò 
è èçïîëçâàò ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ. 186
Ðåøàâàíå íà ïðîáëåìè....................... 191 
Áðîé íà çàïèñâàíèòå ñíèìêè è 
âðåìå çà çàïèñ ..................................... 203 
Ñïåöèôèêàöèè ..................................... 208