Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
102
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Sk
Sk
Kr
Poznámky k bezpečnej prevádzke
 UPOZORNENIE
Nerozoberajte
Dotyk s vnútornými časťami fotoaparátu alebo objektívu môže viesť k poraneniu. Opravy smú 
vykonávať len kvalifikovaní technici. Ak sa fotoaparát alebo objektív rozbije v dôsledku pádu 
alebo inej nehody, odpojte prístroj od napájania alebo vyberte batériu a dajte ho skontrolovať v 
autorizovanom servise spoločnosti Nikon.
V prípade poruchy okamžite vypnite
Ak spozorujete dym alebo nezvyčajný zápach vychádzajúci z fotoaparátu alebo objektívu, okamžite 
vyberte batériu, pričom dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Ďalšie používanie by mohlo spôsobiť 
zranenie.
Po vybratí alebo odpojení zdroja energie odovzdajte zariadenie zástupcovi autorizovaného servisu 
spoločnosti Nikon, ktorý ho skontroluje.
Fotoaparát ani objektív nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov
Používanie elektronických zariadení v blízkosti horľavých plynov môže spôsobiť výbuch alebo 
požiar.
Nepozerajte sa do slnka cez objektív ani cez hľadáčik
Pozorovanie slnka alebo iného silného zdroja svetla cez objektív alebo hľadáčik môže spôsobiť 
trvalé poškodenie zraku.
Uchovávajte mimo dosahu detí
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať tomu, aby si deti nevložili batérie ani iné malé súčiastky 
do úst.
Pri používaní fotoaparátu a objektívu dbajte na nasledovné pokyny
•  Fotoaparát a objektív udržujte v suchu. V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo úraz 
elektrickým prúdom.
•  Nepoužívajte fotoaparát alebo objektív ani sa ich nedotýkajte, ak máte mokré ruky. V opačnom 
prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
•  Pri snímaní v protisvetle nesmerujte objektív na slnko ani neumožnite, aby slnečné lúče 
prechádzali priamo cez objektív, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie fotoaparátu a v 
krajnom prípade až požiar.
•  Ak nebudete objektív používať dlhšiu dobu, nasaďte predný aj zadný kryt objektívu a odložte 
objektív mimo priame slnečné svetlo. V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar, pretože 
objektív by mohol sústrediť slnečné svetlo na horľavý predmet.