Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
107
 Jp
 En
 De
 Fr
 Es
 Se
 Ru
 Nl
 It
 Sk
 Sk
 Kr
Nastavenie prepínača režimu stabilizácie obrazu
Nastavte prepínač stabilizácie obrazu do polohy ON a pomocou prepínača režimu 
stabilizácie obrazu si vyberte požadovaný režim.
NORMAL:  Mechanizmus stabilizácie obrazu primárne 
redukuje následky chvenia fotoaparátu. Následky 
chvenia fotoaparátu sú redukované aj pri snímaní 
horizontálnych alebo vertikálnych panoramatických 
snímok.
ACTIVE:   Mechanizmus stabilizácie obrazu redukuje následky 
chvenia fotoaparátu, ku ktorým dochádza pri snímaní 
z pohybujúceho sa vozidla, a to bez ohľadu na to, či 
ide o normálne alebo silnejšie chvenie fotoaparátu. 
V tomto režime fotoaparát nerozpozná chvenie 
fotoaparátu a pohyb pri panorámovaní.
 Informácie o používaní režimu stabilizácie obrazu
•  Ak tento objektív používate s fotoaparátmi, ktoré nemajú funkciu stabilizácie obrazu 
(str. 104), nastavte prepínač stabilizácie obrazu do polohy OFF. Ak je prepínač v 
polohe ON, batéria sa môže rýchlo vybiť, a to predovšetkým vo fotoaparáte 
Pronea 600i.
•  Po stlačení tlačidla spúšte do polovice počkajte, kým sa obraz v hľadáčiku 
nestabilizuje, a potom stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol. 
•  Vlastnosti mechanizmu stabilizácie obrazu môžu spôsobiť, že po otvorení uzávierky 
sa obraz v hľadáčiku rozostrí. Nejde o poruchu.
•  Pri panorámovaní nezabudnite nastaviť prepínač režimu stabilizácie obrazu do 
polohy NORMAL. Pri výrazných panorámovacích pohyboch nebude fotoaparát 
kompenzovať následky otrasov v smere pohybu. Napríklad, redukované sú len 
následky chvenia fotoaparátu vo vertikálnom smere.
•  Kým sa používa stabilizácia obrazu, nevypínajte fotoaparát a neodpájajte od neho 
objektív. Ak sa týmto odporúčaním nebudete riadiť a objektívom zatrasiete, zaznie z 
neho zvuk, ako keby bola niektorá vnútorná súčasť uvoľnená alebo zlomená. Nejde 
o poruchu. Opätovným zapnutím fotoaparátu túto chybu odstránite.
•  Ak je fotoaparát vybavený vstavaným bleskom, stabilizácia obrazu nefunguje počas 
dobíjania blesku.
•  Ak je fotoaparát upevnený na statíve, nastavte prepínač stabilizácie obrazu 
do polohy OFF. Nastavte však prepínač do polohy ON pri použití statívu bez 
upevnenia jeho hlavy alebo pri použití statívu s jednou nohou.
•  Ak je fotoaparát s automatickým zaostrovaním vybavený tlačidlom AF-ON, funkcia 
stabilizácie obrazu nepracuje ani po stlačení tlačidla AF-ON.