Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
52
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Ck
Ch
Kr
Att notera för en säker hantering
 SE UPP!
Montera inte isär kameran
Om du rör vid delarna inne i kameran eller objektivet kan du skada dig. Reparationer 
ska endast utföras av kvalificerade tekniker. Om kameran eller objektivet skulle brytas 
upp efter att de tappats i marken eller stötts till, ska du efter att den kopplats bort från 
nätströmmen och/eller batteriet lossats, lämna in produkten till ett auktoriserat Nikon-
servicecenter för inspektion.
Stäng genast av kameran om den slutar att fungera korrekt
Om det kommer rök eller någon ovanlig lukt från kameran eller objektivet ska du genast 
ta bort batteriet. Var försiktig så att du inte bränner dig. Fortsatt användning kan medföra 
personskada. När du har avlägsnat eller kopplat bort strömkällan bör du ta utrustningen till 
ett auktoriserat Nikon-servicecenter för kontroll.
Använd inte kameran eller objektivet i närheten av lättantändlig 
gas
Hantering av elektrisk utrustning i närheten av lättantändlig gas kan resultera i explosion 
eller brand.
Titta inte in i solen genom objektivet eller sökaren
Om du tittar in i solen eller någon annan stark ljuskälla genom objektivet eller sökaren kan 
ögonen skadas permanent.
Förvara utom räckhåll för barn
Var försiktig och förvara produkten utom räckhåll för barn så att de inte stoppar batterier 
eller andra smådelar i munnen.
Observera följande försiktighetsåtgärder när du hanterar 
kameran och objektivet
•  Håll kameran och objektivet torra. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan resultera i 
brand eller elektrisk stöt.
•  Hantera eller rör inte kameran eller linsen med våta händer. Underlåtenhet att följa dessa 
anvisningar kan resultera i elektrisk stöt.
•  När du fotograferar i motljus ska du tänka på att inte rikta objektivet mot solen och 
inte heller låta solstrålar gå rakt in i objektivet. Annars kan kameran bli överhettad och 
kanske orsaka brand.
•  När objektivet inte ska användas under en längre tidsperiod ska både främre och bakre 
objektivlock sättas fast och objektivet placeras på en plats skyddad mot direkt solljus. 
Underlåtenhet att följa denna anvisning kan orsaka brand, eftersom objektivet kan 
fokusera solljuset mot ett lättantändligt objekt.