Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
97
 Jp
 En
 De
 Fr
 Es
 Se
 Ru
 Nl
 It
 Cz
 Ch
 Kr
Nastavení voliče režimů redukce vibrací
Nastavte vypínač redukce vibrací do polohy ON a voličem režimů redukce vibrací 
vyberte požadovaný režim.
NORMAL (Normální):  Mechanizmus redukce vibrací v 
první řadě omezuje projevy chvění 
fotoaparátu. Projevy chvění fotoaparátu 
jsou omezovány také při svislém a 
vodorovném panorámování.
ACTIVE (Aktivní): 
 Mechanizmus redukce vibrací omezuje 
projevy chvění fotoaparátu, k jakým 
dochází například při pořizování 
snímků z jedoucího vozidla, ať jde 
o normální či intenzivnější otřesy. V 
tomto režimu fotoaparát neodlišuje 
chvění fotoaparátu od panorámovacích 
pohybů.
Poznámky k použití redukce vibrací
•  Je-li objektiv použit spolu s fotoaparáty, které nejsou vybaveny funkcí redukce 
vibrací (str. 94), nastavte vypínač redukce vibrací do polohy OFF (Vyp.). Zvláště 
u fotoaparátu Pronea 600i se může baterie rychle vybít, pokud by byl vypínač 
ponechán v poloze ON (Zap.).
•  Po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny vyčkejte, dokud se obraz v hledáčku 
nestabilizuje a teprve potom tlačítko spouště domáčkněte až na doraz. 
•  Vzhledem k vlastnostem mechanismu redukce vibrací může být obraz v hledáčku 
po uvolnění tlačítka spouště rozmazaný. Nejedná se o závadu.
•  Při panorámování snímků nastavte volič režimů redukce vibrací do polohy 
NORMAL. Při provádění výrazných panorámovacích pohybů dojde k 
automatickému vypnutí redukce vibrací ve směru panorámování. Při panorámování 
ve vodorovném směru je tak například omezováno jen chvění fotoaparátu ve 
svislém směru.
•  Fotoaparát nevypínejte ani objektiv z fotoaparátu nesnímejte, pokud je redukce 
vibrací v činnosti. Při nedodržení těchto pokynů může objektiv při zatřesení vydávat 
zvuky vzbuzující dojem, že došlo k uvolnění nebo poškození nějakých součástek 
uvnitř objektivu. Nejedná se o závadu. Nápravu lze provést opětovným zapnutím 
fotoaparátu.
•  U fotoaparátů opatřených vestavěným bleskem redukce vibrací není funkční během 
nabíjení blesku.
•  Pokud je fotoaparát upevněn na stativu, nastavte vypínač redukce vibrací do polohy 
OFF. Při použití stativu v kombinaci s nezaaretovanou stativovou hlavou nebo při 
použití jednoonohého stativu nastavte vypínač do polohy ON.
•  Při použití fotoaparátů s autofokusem a tlačítkem AF-ON nepracuje redukce vibrací 
při stisknutí tohoto tlačítka.