Nikon 18-55mm User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, zh, ko)

Download
44
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Ck
Ch
Kr
Att notera för en säker hantering
SE UPP!
Montera inte isär kameran
Om du rör vid delarna inne i kameran eller objektivet kan du 
skada dig. Reparationer ska endast utföras av kvalificerade 
tekniker. Om kameran eller objektivet skulle brytas upp 
efter att de tappats i marken eller stötts till, ska du efter att 
den kopplats bort från nätströmmen och/eller batteriet 
lossats, lämna in produkten till ett auktoriserat Nikon-
servicecenter för inspektion.
Stäng genast av kameran om den slutar att fungera 
korrekt
Om det kommer rök eller någon ovanlig lukt från kameran 
eller objektivet ska du genast ta bort batteriet. Var försiktig 
så att du inte bränner dig. Fortsatt användning kan medföra 
personskada.
När du har avlägsnat eller kopplat bort strömkällan bör du 
ta utrustningen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter för 
kontroll.
Använd inte kameran eller objektivet i närheten av 
lättantändlig gas
Hantering av elektrisk utrustning i närheten av 
lättantändlig gas kan resultera i explosion eller brand.
Titta inte in i solen genom objektivet eller sökaren
Om du tittar in i solen eller någon annan stark ljuskälla 
genom objektivet eller sökaren kan ögonen skadas 
permanent.
Förvara utom räckhåll för barn
Var försiktig och förvara produkten utom räckhåll för barn 
så att de inte stoppar batterier eller andra smådelar i 
munnen.
Observera följande försiktighetsåtgärder när du 
hanterar kameran och objektivet
• Håll kameran eller objektivet torra. Underlåtenhet att följa 
denna anvisning kan resultera i brand eller elektrisk stöt.
• Hantera eller rör inte kameran eller linsen med våta 
händer. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan 
resultera i elektrisk stöt.
• Vid fotografering i motljus måste solen hållas på behörigt 
avstånd från motivet. Solljuset kan fokuseras in i 
objektivhuset och orsaka en brand. Solljus som inte skiner 
direkt på motivet utan i närheten av det, kan också orsaka 
brand.
• När objektivet inte ska användas under en längre 
tidsperiod ska både främre och bakre objektivlock sättas 
fast och objektivet placeras på en plats skyddat mot 
direkt solljus. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan 
orsaka brand, eftersom objektivet kan fokusera solljuset 
mot ett lättantändligt objekt.