Vivitar V8690 Leaflet (el)

Download
Δγκαηάζηαζη λογιζμικού 
Απαιηήζειρ ζςζηήμαηορ 
 
Easy Guide™
 
 
ΓΙΑΒΑ΢ΣΔ ΣΟ ΠΡΟ΢ΔΚΣΙΚΑ
 
© 2010 Sakar International, Inc. Με ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο.
 
 
Βπείηε ηο CD ηος λογιζμικού πος βπίζκεηαι ζηη ζςζκεςαζία 
WINDOWS XP (SP2), Vista ή 7 
MAC με επεξεπγαζηή Intel OS X 10.5 ή νεόηεπο 
100 MB ελεύθεπος σώπος 
QuickTime
®
 6 ή νεόηεπη έκδοζη 
Microsoft
®
 Internet Explorer 7 ή νεόηεπη έκδοζη 
Windows Media Player 10 ή νεόηεπη έκδοζη 
΢ύνδεζη Internet 
 
΢ςνδέζηε ηον ςπολογιζηή PC ή MAC ζηο Internet 
 
Σοποθεηήζηε ηο CD 
 
Ακολοςθήζηε όλερ ηιρ οδηγίερ για ηην εγκαηάζηαζη ηος λογιζμικού 
Δάλ ζέιεηε πην ιεπηνκεξείο νδεγίεο απφ απηέο πνπ παξέρνληαη ζηνλ εχθνιν 
νδεγφ, κπνξείηε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ Vivitar Experience Image 
Manager λα βξείηε ην πιήξεο εγρεηξίδην ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο ζηελ αξρηθή 
νζφλε ή ζην κελνχ "Help"
 
 
Σο λογιζμικό θα ανοίξει 
Λήτη εικόνυν 
Η επυνςμία και ηο λογόηςπο Windows είναι ζήμαηα καηαηεθένηα ηηρ Microsoft Corporation.   
Όλα ηα ςπόλοιπα εμποπικά ζήμαηα αποηελούν ιδιοκηηζία ηυν ανηίζηοισυν εηαιπειών. 
 
Δνεπγοποιήζηε ηη θυηογπαθική μησανή 
 
 
΢ςνδέζηε ηη θυηογπαθική μησανή με ηον ςπολογιζηή μέζυ USB 
 
 
Ανοίξηε ηο λογιζμικό και παηήζηε ηο κοςμπί "Get Images" 
 
 
Ακολοςθήζηε ηιρ οδηγίερ ζηην οθόνη για ηη λήτη εικόνυν 
 
 
Δπεξεπγαζηείηε και δημοζιεύζηε εικόνερ ζηα κοινυνικά ζαρ δίκηςα 
 
Πληποθοπίερ ηεσνικήρ ςποζηήπιξηρ και εγγύηζηρ 
 
 
Γηα ζέκαηα ηερληθήο ππνζηήξημεο, επηζθεθζείηε ηελ ηνπνζεζία καο ζηε δηεχζπλζε 
www.vivitar.com.  ΢ηελ  ηνπνζεζία  καο  κπνξείηε  λα  βξείηε  εγρεηξίδηα  ρξήζεο, 
ινγηζκηθφ θαη απαληήζεηο ζε ζπρλέο εξσηήζεηο. Γελ κπνξείηε λα βξείηε απηφ πνπ 
ςάρλεηε;  ΢ηείιηε  καο  e-mail  ζηε  δηεχζπλζε  support@vivitar.com  θαη  έλαο 
εθπξφζσπνο  ηνπ  ηκήκαηνο  ηερληθήο  ππνζηήξημεο  ζα  απαληήζεη  ζηηο  εξσηήζεηο 
ζαο.  Γηα  ηειεθσληθή  ππνζηήξημε  ζηηο  ΗΠΑ,  θαιέζηε  ζην  1-800-592-9541,  γηα  ην 
Ηλσκέλν Βαζίιεην θαιέζηε ζην 0800 917 4831 θαη γηα ηελ Απζηξαιία θαιέζηε ζην 
1800-006-614. Δάλ θαιείζηε απφ νπνπδήπνηε αιινχ, επηζθεθζείηε ηελ ηνπνζεζία 
www.vivitar.com γηα λα κάζεηε ηνλ ηνπηθφ ζαο αξηζκφ θιήζεο, ηνλ νπνίν κπνξείηε 
λα θαιέζεηε ρσξίο ρξέσζε. 
Πληποθοπίερ εγγύηζηρ: 
Απηή  ε  εγγχεζε  θαιχπηεη  απνθιεηζηηθά  ηνλ  αξρηθφ  αγνξαζηή  θαη  δελ  είλαη 
κεηαβηβάζηκε.  Πξντφληα  πνπ  δελ  ιεηηνπξγνχλ  ζσζηά  ΤΠΟ  ΢ΤΝΘΗΚΔ΢ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ΢  ΥΡΗ΢Η΢,  ιφγσ  πξνβιεκάησλ  ζηα  πιηθά  ή  ζηελ  θαηαζθεπή,  ζα 
επηζθεπάδνληαη ρσξίο ρξέσζε γηα ηα εμαξηήκαηα ή ηελ εξγαζία, γηα πεξίνδν ελφο 
έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο. 
Σι δεν καλύπηεηαι από ηην εγγύηζη: 
Βιάβεο  ή  δπζιεηηνπξγίεο  πνπ  δελ  πξνθχπηνπλ  απφ  ζθάικαηα  ζην  πιηθφ  ή  ζηελ 
θαηαζθεπή,  θαζψο  θαη  βιάβεο  ή  δπζιεηηνπξγίεο  πνπ  πξνθχπηνπλ  απφ  ζπλζήθεο 
πέξαλ  ηεο  θαλνληθήο  ρξήζεο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  ελδεηθηηθά,  ηεο  επηζθεπήο 
απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνχο, ηεο ηξνπνπνίεζεο ή ηνπ αηπρήκαηνο. 
Σι ππέπει να κάνεηε όηαν απαιηείηαι επιζκεςή: 
Καηά  ηελ  απνζηνιή  ηνπ  ειαηησκαηηθνχ  πξντφληνο  γηα  επηζθεπή  (ηα  ηαρπδξνκηθά 
ηέιε είλαη πξνπιεξσκέλα), ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 
1. Αληίγξαθν ή πξσηφηππε απφδεημε αγνξάο 
2. Λεπηνκεξή γξαπηή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο. 
3. 
Σελ ηαρπδξνκηθή ζαο δηεχζπλζε θαη αξηζκφ ηειεθψλνπ
 
 
ΣΑΥΤΓΡΟΜΗ΢ΣΔ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΢ΣΗΝ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΠΑΡΑΚΑΣΩ: 
 
Sakar/Vivitar International   
Attention: Service Department 
195 Carter Drive Edison, NJ 08817 
 
Sakar/Vivitar UK 
2D, Siskin Parkway East 
4020 Middlemarch Business Park 
Coventry, CV3 4PE 
 
Μόνο για πελάηηρ ηηρ Αςζηπαλίαρ 
Δπηζηξέςηε ηελ ειαηησκαηηθή θσηνγξαθηθή κεραλή ζην θέληξν επηζηξνθψλ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο απφ ην νπνίν ηελ αγνξάζαηε. 
 
 
Η παξνχζα ζπζθεπή ζπκκνξθψλεηαη κε ην Μέξνο 15 ησλ Καλνληζκψλ FCC. Η 
ρξήζε ηεο δηέπεηαη απφ ηηο εμήο δχν πξνυπνζέζεηο: (1) ε παξνχζα ζπζθεπή δελ 
πξέπεη λα πξνθαιεί βιαβεξέο παξεκβνιέο θαη (2) ε παξνχζα ζπζθεπή πξέπεη λα 
δέρεηαη ηπρφλ παξεκβνιέο πνπ ιακβάλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξεκβνιψλ 
πνπ ελδερνκέλσο πξνθαινχλ αλεπηζχκεηε ιεηηνπξγία. 
Πξνζνρή:  αιιαγέο  ή  ηξνπνπνηήζεηο  νη  νπνίεο  δελ  εγθξίλνληαη  ξεηψο  απφ  ηελ 
πιεπξά  πνπ  επζχλεηαη  γηα  ηε  ζπκκφξθσζε  είλαη  δπλαηφ  λα  αθπξψζνπλ  ην 
δηθαίσκα ηνπ ρξήζηε λα ρεηξίδεηαη ηε ζπζθεπή.   
΢ΗΜΔΙΩ΢Η:  Απηφο  ν  εμνπιηζκφο  έρεη  ειεγρζεί  θαη  θξηζεί  φηη  ζπκκνξθψλεηαη  κε 
ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ςεθηαθέο ζπζθεπέο Καηεγνξίαο B, ζχκθσλα 
κε  ην  Μέξνο  15  ησλ  Καλνληζκψλ  FCC.  Απηνί  νη  πεξηνξηζκνί  έρνπλ  ζρεδηαζηεί 
ψζηε  λα  παξέρνπλ  εχινγε  πξνζηαζία  απφ  βιαβεξέο  παξεκβνιέο  ζε  νηθηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο.  Απηφο  ν  εμνπιηζκφο  παξάγεη,  ρξεζηκνπνηεί  θαη  είλαη  δπλαηφ  λα 
εθπέκπεη ελέξγεηα ξαδηνζπρλνηήησλ θαη, εάλ δελ εγθαηαζηαζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί 
ζχκθσλα  κε  ηηο  νδεγίεο,  ελδέρεηαη  λα  πξνθαιέζεη  βιαβεξέο  παξεκβνιέο  ζηε 
ξαδηνθσληθή  ή  ηειενπηηθή  ιήςε,  νη  νπνίεο  είλαη  δπλαηφ  λα  αληρλεπηνχλ 
απελεξγνπνηψληαο  θαη  ελεξγνπνηψληαο  μαλά  ηνλ  εμνπιηζκφ.  ΢ε  απηή  ηελ 
πεξίπησζε,  ζαο  πξνηείλνπκε  λα  πξνζπαζήζεηε  λα  δηνξζψζεηε  ηηο  παξεκβνιέο 
αθνινπζψληαο κία απφ ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: 
  Αιιάμηε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ή ηε ζέζε ηεο θεξαίαο ιήςεο. 
  Απμήζηε ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηνλ δέθηε. 
  ΢πλδέζηε ηνλ εμνπιηζκφ ζε πξίδα ή παξνρή δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ζηελ 
νπνία είλαη ζπλδεδεκέλνο ν δέθηεο. 
  ΢πκβνπιεπηείηε ην θαηάζηεκα πψιεζεο ή δεηήζηε ηε βνήζεηα έκπεηξνπ 
ηερληθνχ.