Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
3
Oikea ja turvallinen käyttö
Litium-ioniakut
Tämä kamera toimii pienen, mutta tehokkaan litium-ioniakun avulla. Litium-ioniakun väärinkäyttö voi
aiheuttaa vahinkoja tai vammoja sytyttämällä tulipalon, antamalla sähköiskun tai vuotamalla
kemikaaleja. Lue ja ymmärrä kaikki varoitukset ennen akun käyttöä.
VAARA
•Älä saata akkua oikosulkuun, äläkä pura, vahingoita tai muuntele akkua.
• Älä saata akkua alttiiksi tulelle tai yli 60 °C:n (140°F) kuumuudelle. 
• Älä saata akkua alttiiksi vedelle tai kosteudelle. Vesi voi syövyttää tai vahingoittaa akun sisäisiä tur-
valaitteita ja saada akun kuumentumaan, syttymään, halkeamaan tai vuotamaan.
• Älä pudota tai kolhi akkua. Kolhut voivat vahingoittaa akun sisäisiä turvalaitteita ja saada akun
kuumentumaan, syttymään, halkeamaan tai vuotamaan.
• Älä säilytä akkua lähellä metalliesineitä tai sellaisen sisällä.
• Älä käytä akkua missään muussa laitteessa.
• Käytä vain akun omaa laturia ja varmista, että jännite vastaa laturiin merkittyä. Epäsopiva laturi tai
jännite voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja sytyttämällä tulipalon tai antamalla sähköiskun.
• Älä käytä vuotavaa akkua. Jos akun nestettä joutuu silmään, huuhdo silmä heti runsaalla, puhtaalla
vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Jos akun nestettä pääsee iholle tai vaatteille, pese kontaktialue
huolellisesti vedellä.
• Lataa tai käytä akkua ainoastaan sellaisessa ympäristössä, jonka lämpötila on 0° - 40°C. Säilytä
akkua vain sellaisessa ympäristössä, jonka lämpötila on -20° - 35°C ja suhteellinen kosteus 45 -
85 %.
VAROITUS
• Teippaa litium-ioniakun kontaktipinnat oikosulun estämiseksi, kun hävität akun; noudata aina
paikkakuntasi ongelmajätteen käsittelyohjeita akkuja hävittäessäsi.
• Jos akun latautuminen ei tapahdu määritellyssä ajassa, irrota laturi virtalähteestä ja lopeta lataami-
nen välittömästi.