Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
70
ASETUSVALIKKO
Salamavalon korjaus - Flash compensation
Salamavalon korjaus lisää tai vähentää salaman vaikutusta ±1 Ev:tä vallitsevan valon
suhteen. Lisää tietoa Ev:stä on sivulla 82. Katso lisätietoja omista asetuksista sivuilta
68 ja 69. Salamavalon korjaus asetetaan käsisäädön tallennusvalikkoon.
Ei korjausta
Negatiivinen korjaus
Positiivinen korjaus
Ei salamaa
Kun täytesalamaa käytetään voimakkaiden varjojen loiventamiseen suorassa auringonvalossa, huip-
puvalojen ja varjoalueiden välinen suhde muuttuu. Jos salaman tehoa vähennetään negatiivisella
korjauksella, varjot saavat vähemmän valoa ja ovat syvempiä. Positiivinen korjaus loiventaa varjoja
tai jopa poistaa ne kokonaan. 
Värikylläisyys - Saturation
Saturation-asetus säätelee kuvan värien voimakkuutta. Värikylläisyydellä on
viisiportainen säätö. Katso lisätietoja omista asetuksista sivuilta 68 ja 69.
Värikylläisyys asetetaan käsisäädön tallennusvalikkoon. 
Vähemmän kontrastia
Enemmän kontrastia
Kontrasti - Contrast
Contrast-asetus säätelee kuvan sävyjakaumaa. Kontrastilla on viisipor-
tainen säätö.  Katso lisätietoja omista asetuksista sivuilta 68 ja 69.
Kontrasti asetetaan käsisäädön tallennusvalikkoon. 
Normaali kontrasti